Naturvård

Naturvård

Ekopark Öjesjöbrännan har avsatts helt för naturvård. Här sker inga produktionsinriktade åtgärder. Här följer vi naturens återhämtning efter branden, med en möjlighet till naturvårdande skötsel för att bevara ekologiska värden i framtiden.

Sveriges största sammanhängande lövskog

Naturvärdena i ekoparken är idag främst kopplade till brandens påverkan. Brandberoende och brandgynnade arter har här fått en livsmiljö att utvecklas i. Sveaskogs förhoppning är att ekoparken ska leverera höga naturvärden även långt in i framtiden.

En lövskog etablerar sig i landskapet och i ekoparken kan vi följa utvecklingen. Förhoppningsvis skapas Sveriges största sammanhängande lövskog. Lövträden som idag är en bristvara i skogen ska få möjlighet att etablera skogar i området, där hotade arter som vitryggig hackspett ska få en chans överleva. Den nya skogen domineras av björk, men har även ett stort inslag av asp och sälg som är viktiga trädslag för många ovanliga arter.

Död ved i ekoparken

I våra vanliga skogar är död ved en bristvara. Dessa miljöer hyser många hotade arter och i många naturreservat och parker skapas död ved som en naturvårdsåtgärd. I naturlandskapet utgör den döda veden ofta en fjärdedel av skogen. I medelålders till äldre skogar handlar det om minst hundra kubikmeter död ved per hektar. Det är dessa nivåer som den biologiska mångfalden anpassat sig till över tiden. Drygt 350 hektar i ekoparken har dessa naturliga nivåer.

I Ekopark Öjesjöbrännan finns det cirka 75 000 kubikmeter död ved. Ett successivt avdöende kommer dessutom att tillföra mer död ved de närmsta decennierna. Här i parken sjuder de döda trädstammarna av liv och skapar förutsättningar för många hotade och rödlistade arter.

Senast uppdaterad: 2016-08-22