Naturvärden

Ekopark Piteälven är rik på hotade och märkliga djur, växter och svampar. Till stor del beror det på den fria älvens översvämningar som skapar solöppna, näringsrika stränder och fuktiga bäckdeltan i skogen. 

Men inte bara vattnets kraft utan också eldens har format naturen längs älven. Återkommande skogsbränder har skapat ljusa tallskogar där till exempel många sällsynta svampar trivs.

Sprittande vatten

I en välmående älv finns gott om smådjur, som är grunden för ett rikt fiskliv. Piteälvens varierade lopp gör också att många fiskarter kan leva här. I lugnvattnen finns exempelvis mört, abborre, gärs, stäm, braxen, lake och gädda, medan sik och harr trivs i de mer strömmande delarna av älven.

Sällsamma sällsynta svampar

Vissa vårar ligger plötsligt bombmurklor i mossan. Som bruna, sammetslena klot fulla med gelé liknar de snarare bakelser än svampar.

BombmurklaBombmurkla.

På de soliga tallhedarna finns goliatmusseron, en av världens dyraste svampar. Den luktar mer frukt än svamp, och är hett eftertraktad bland annat i Japan.

GoliatmusseronGoliatmusseron.

Ännu en märklig svamp är den lilaskimrande violgubben, som inte hade synts till i Norrbotten på 50 år innan den plötsligt dök upp vid Piteälven på 2000-talet.

Naturvårdsbränningar

För att återskapa urskogarna som en gång täckte stora delar av Sverige krävs något mer än bara orördhet: skogsbrand. Alltifrån tallar och lövträd till små skalbaggar och hackspettar behöver regelbundna bränder, och därför kommer Sveaskog att genomföra kontrollerade naturvårdsbränder i delar av ekoparken.

Några kilometer norr om Norravan, i ekoparkens nordvästra hörn, gjordes en naturvårdsbränning 2014. Här har man kunnat följa brandfältet under många år och se hur livet åter börjar blomstra ur det svarta. 

Naturvårdsbränning 2014 1000.jpgNaturvårdsbränning i Norravan 2014.

width=Norravan, fem år efter naturvårdsbränningen.

Visste du att…

  • Förr var bombmurklorna populära bland skolbarn som använde dem till att kasta på varandra. Numera är de mycket exklusiva och människor besöker deras marker för att försiktigt känna på de sammetslena kloten. Bombmurklan är mycket känslig för avverkning eller kraftig gallring, och hittas bara i områden där granskog har funnits mycket länge.
  • Goliatmusseron kan säljas i Japan för uppemot 14 000 kronor kilot. Nästan ingen i Sverige kände till svampen innan en forskningsstudie 1998 visade att den är samma art som den japanska delikatessen matsutake. I vissa områden är svampen mer värd än virket från skogen den växer i.

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker