• Välkommen in

    Ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen - en unik innerskärgård.

Ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen

Ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen består av ett 70-tal öar och skär i västra Mälaren, som endast nås med båt. Välkommen till en skärgård med artrika lövskogar, levande lantbruksmiljöer och stor biotopvariation. 

Gamla, artrika ädellövskogar

Unikt för arkipelagen är stora områden med ädellövskog där vissa träd är mycket gamla. De lövrika lundområdena på öarna är botaniskt rika och innehåller många sydliga lövskogsväxter så som myskmadra, mistel, skogsbingel och tandrot.

Rikt fågelliv och exklusiva insekter

Inom arkipelagen finns ett 100-tal häckande fågelarter, varav många är bundna till lövskog och vassområden. Här finns även en av Europas tätaste fiskgjusepopulationer. Ekoparken har också en rik och särpräglad förekomst av vedinsekter.

Att tänka på

Ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen består av 70 öar och är en del av Ridö-Sundbyholmsarkipelagens naturreservat som omfattar 160 öar. När du besöker Ridö-Sundbyholmsarkipelagen, tänk på att visa hänsyn. Utöver fridlysning och annan lagstiftning finns det särskilda föreskrifter du som besökare måste följa för att naturreservatets värden ska kunna bevaras. Dessa finns att läsa på länsstyrelsens hemsida.


Hitta hit

Senast uppdaterad: 2022-04-05