Naturvärden

I Ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen är det 100 procent naturvård som gäller. Inget produktionsskogsbruk förekommer längre här. 

Lövskogsrika områden

Ekoparken är ett av Sveriges mest lövskogsrika områden och vanliga trädslag är ek, alm, lind, al och björk. Det finns också sydliga lövskogsväxter såsom myskmadra, skogsbingel och tandrot. En annan vanlig växt är mistel som faktiskt är Sveriges enda trädlevande parasit. Området har också en artrik och intressant svampflora.

Majoriteten av de så kallade rödlistade arter som finns i arkipelagen är beroende av lövskog i någon form och/eller lövträd, ofta grova sådana. Mot denna bakgrund faller det sig naturligt att bevara och förstärka dessa skogstyper på bekostnad av andelen av främst gran.

Sveaskog använder s.k. naturvårdande skötsel för att leva upp till detta mål. De metoder som främst används här är följande:

 • Utglesning - går vanligtvis ut på att inväxande gran utglesas bort, till förmån för lövträden. 
 • Frihuggning – handlar oftast om att gamla vidkroniga träd, t.ex. ekar, ges mera ljus och växtutrymme genom att andra kringväxande, inträngande träd tas bort. 
 • Luckhuggning – innebär att man skapar gläntor i tätare skogar, för att gynna markflora eller skapa mer variation i trädskiktet. 
 • Restaureringshuggning – kallas det när man tar bort täta, mörka granplanteringar för att låta en ny generation av lövträd etablera sig. 

Såväl ädellövträd som triviala lövträd får med denna naturvårdande skötsel mer utrymme att utvecklas och bli gamla, grova och så småningom dö av, till stor nytta för skogens hotade mångfald.

Fågelliv

Många av arkipelagens 100-tals häckande fåglar är bundna till lövskog och vassområden. Till dessa hör bland annat skogsduva, näktergal, stjärtmes, stenknäck, brunand, grågås och brun kärrhök. Ekoparken har också en av Europas tätaste fiskgjusepopulationer. Fiskgjusen är en medelstor rovfågel som lever av fisk som den störtdyker efter i sjöar och havsvikar.

Död ved

Ögruppen är även rik på vedinsekter. Många arter finns kvar från den tid då det nordiska klimatet var varmare, och för några är detta deras nordligaste utpost i världen. Flera av arterna har nästan försvunnit genom ett allt intensivare skogsbruk och förekommer nu bara i några få urskogsreservat. Ett tiotal insektsarter finns bara här i hela landet. Här kan särskilt nämnas lindlevande skalbaggar så som lindfläckbock och lindmögelbagge.

Visste du att...

 • Förutsättningarna för fladdermöss är mycket goda i ekoparken, bland annat genom rikedomen på äldre och ihåliga lövträd.

Vad är en ekopark?

 • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
 • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
 • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
 • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
 • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
 • Lär dig mer om våra ekoparker