Kulturhistoria

I Ekopark Rosfors finns ett stort antal forn- och kulturminnen. Vanligast är kolbottnar och gruvhålgropar som härstammar från bruksepoken. Odlingsrösen och stengärdsgårdar vittnar om tidigare jordbruk. 

De fornlämningar som finns i området består bland annat av gamla härdar och boplatser. I samband med fältinventeringen av ekoparken upptäcktes ett antal nya kulturminnen, huvudsakligen kolbottnar och gruvhål.

Rosfors bruk

Rosfors bruk är ett före detta järnbruk som drevs mellan 1838 och 1875. Här fanns masugn och smedjor, och man tillverkade allt från spik till symaskiner. För brukets självförsörjning byggdes även en såg och en kvarn. 

Järntillverkningen upphörde 1875, men bruket drevs fram till 1940-talet. Då förstördes sågverket och dammen vid ett ras. Masugnen har rekonstruerats men av hyttan, smedjan, kolhuset och sågen finns endast grunder och fundament kvar.

width=Rosfors bruk

Traditionellt odlingslandskap

Bruket innebar att skogarna runt Rosfors blev intensivt brukade med mycket låga kvarvarande virkesförråd – restbestånd. I anslutning till bruket fanns även ett av de största jordbruken i norra Sverige med 500 ha åker. På odlingsmarkerna, som än idag betas, kan man se ladorna samlade i grupper om fyra och fyra. Grupperingen är ovanlig för länet.

OdlingslandskapBetesmark.