Naturvärden

Ekopark Rosfors har en ovanligt näringsrik mark för sitt nordliga läge. Det gör att skogen växer snabbt och ger utrymme för en artrik flora och fauna. Här finns äldre grannaturskogar och rika lövskogar. Unikt för ekoparken är den stora förekomsten av grova aspar. 

Lövrika skogar och jätteaspar

De många lövträden och de grova asparna i ekoparken är unika med tanke på Rosfors nordliga läge. Lövträden gynnar många arter och bidrar till en unik flora och fauna. Sveaskog kommer att bevara de befintliga lövskogarna, men även återskapa både lövnaturskogar och lövrika skogar. Detta kommer att göras genom att aktivt förhindra att gran växer in i de lövrika skogarna. I vissa av ungskogarna kommer lövet att gynnas vid röjning på bekostnad av tall och gran.

I dag finns flera tusen jätteaspar i Rosfors och dessa är mycket viktiga för insekter och fåglar. För att öka antalet jätteaspar kommer Sveaskog att spara aspar som har förutsättningar att bli riktigt stora och rensa bort träd runtom dem, så att de får ljus och näring.

Små hål i barken vittnar om hackspettar som letat mat. Det betyder att det finns viktiga arter i träden som ger höga naturvärden.

Grannaturskog

De gamla granskogarna är en viktig del av Rosfors karaktär. Här finns träd i alla åldrar och god tillgång på död ved. En stor mängd arter är beroende av gammal granskog för sin överlevnad och för deras skull kommer Sveaskog att lämna många granområden orörda. Genom de näringsrika markerna och läget nära kusten kommer skogen som lämnas för fri utveckling snabbt att få höga naturvärden.

GrannaturskogGamla träd, både döda och levande, är viktiga för den biologiska mångfalden.

Tallnaturskog

De äldsta tallarna i Rosfors är omkring 350 år gamla. Vissa skogar bär spår av ett flertal bränder, bland annat skogen uppe på Bergtjärnsflygget med mycket döda stående träd och lågor, trots att det var länge sedan det brann senast. 

Produktionsskog

Tidigare har omkring 80 procent av skogarna i Rosfors använts för skogsbruk. I ekoparken kommer nu endast en dryg tredjedel av landskapet att bli kvar som produktionsskog. Det blir bestånd som idag saknar höga naturvärden. Gallring och avverkning i dessa skogar kommer Sveaskog att genomföra med generell eller förstärkt hänsyn. Det innebär att man sparar mellan 5 och 50 procent av skogen.

Inventering av skogslevande fåglar och insekter

I Rosfors och fem andra ekoparker runt om i Sverige görs standardiserade fågelinventeringar under vårarna sedan 2007. Det är en del av projekt Effekt 20. En annan del av projektet är att inventera insektsfaunan i ekoparkerna. Detta görs med fällor där insekter fångas in och artbestäms. Meningen är att se om Sveaskogs arbete med naturvård på landskapsnivå får den positiva effekt på artrikedomen som man önskar.

Läs mer om Effekt 20

Jättelövträd

Från 1000 till 5000 lövjättar
I dag finns omkring 1000 jättelövträd i Rosfors, som är mycket viktiga för insekter och fåglar. Sveaskogs mål är att öka antalet jättelövträd till 5000. 

Det genomförs genom att spara träd som har förutsättningar att bli riktigt gamla och rensa bort andra träd runtomkring, så att de blivande jättarna får ljus och näring.

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker