Naturvärden

Ekopark Storklinten kännetecknas av lövrika blandskogar och gamla brandpräglade barrskogar i bergssluttningarna. Högproduktiva skogsmarker nära till flottled och industri har gjort att skogsbruket har en lång historia i området. Därför blir en viktig uppgift att restaurera naturvärden genom exempelvis naturvårdsbränder. Samtidigt finns unika naturvärden som måste bevaras.

Lövskogar

Utöver lövskogens estetiska värde är den livsviktig för en mängd växter och djur. I ekoparken finns inslag av äldre grova lövträd, framför allt asp och björk, i den gamla skogen. Sveaskog kommer att återskapa lövskogar genom att gynna lövträd vid röjning och gallring.

Gamla barrskogar

Den gamla barrskogen är ett viktigt inslag i Storklintens karaktär. En stor mängd insekter, svampar och lavar är beroende av den för sin överlevnad. Sveaskog kommer att lämna de flesta av dessa bestånd för fri utveckling till naturskogar.

Rikt djurliv

Ekoparken har en ypperlig biotop för många av våra rovfåglar. Här kan man hitta pärluggla, slaguggla, lappuggla och duvhök. I gamla tider var Storklinten ett känt tillhåll för berguv. Längs bäckar och vattendrag syns ibland spår av utter och området hyser stora viltstammar av älg och hare.

width=Lappuggla

Virkesproduktion i halva ekoparken

Tidigare har cirka 80 procent av skogen i Storklinten använts för skogsbruk. I ekoparken kommer cirka 48 procent att användas för virkesproduktion, medan resten används för naturvård. Det fortsatta skogsbruket kommer att ske i skogar utan höga naturvärden, där Sveaskog kommer att ta generell eller förstärkt naturhänsyn.

Unika fynd

  • Under sommaren 2013 inventerades insektsfaunan efter en naturvårdsbränning i Ekopark Storklinten.
  • Totalt påträffades 16 rödlistade arter i Ekopark Storklinten varav i synnerhet en art utmärkte sig: Aradus signaticornnis – vithornad barkskinnbagge. Den har man bara hittat ett tjugotal fynd av någonsin i Sverige. 

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker