Ekopark Storklinten - lövskogens och friluftslivets ekopark

Ekopark Storklinten bjuder på ett varierat och kuperat landskap, några mil norr om Boden. Höga rundade bergstoppar omges av branta sluttningar och däremellan svackor med bördiga bäckdråg, myrar och små tjärnar. I bergsluttningarna breder gammelskogen ut sig. Här finns orörda gran och tallskogar samt även områden med inslag av gammal grov asp och björk.

Med sitt kustnära läge, mångskiftande natur och rika möjligheter till friluftsliv är Ekopark Storklinten väl värt ett besök. För att bevara och utveckla de höga naturvärdena i Storklinten har Sveaskog valt att göra området till ekopark.

Ekoparken bevarar och förändrar

Drygt hälften av Ekopark Storklintens skogar är avsatta för naturvård. I en skötselplan har Sveaskog satt upp mål för hur området ska utvecklas. Många hotade arter av bland annat insekter, lavar och vedsvampar är beroende av gamla träd, lövträd och död ved. Sveaskog arbetar för att bevara och gynna lövträdens utveckling samt spara den gamla skogen i ekoparken.


Hitta hit

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.