Naturvärden

De karga bergen kan verka ogästvänliga men för gammelskogens arter är de en inbjudande tillflyktsort. Ekoparkens gamla skogar, friska vatten och branta stup är hem för många sällsynta djur, växter och svampar.

Gamla skogar

För inte så länge sedan täckte urskogen stora delar av Sverige. Numera finns det bara små spillror av den gamla skogen kvar, och där trängs alla de djur, växter och svampar som förr var vanliga. I Ekopark Varjisån finns 500-åriga tallar där kungsörnen kan bygga bo, och mängder av fallna träd där svampar som lappticka, doftskinn och taigaskinn kan växa. Tack vare de många skogsbränderna och områdets ganska svårframkomliga och avlägsna natur har många gamla furor blivit liggande. Det är en av de saker som gör ekoparken så speciell och värdefull.

För att återskapa urskogarna krävs också något mer än bara orördhet: skogsbrand. Alltifrån tallar och lövträd till små skalbaggar och hackspettar behöver regelbundna bränder, och därför kommer Sveaskog att genomföra kontrollerade naturvårdsbränder i delar av ekoparken. För den som vill se hur snabbt livet återvänder efter branden rekommenderas ett besök i ekoparkens nordöstra hörn, där flera hektar skog brann 2006.

Vattnet skapar liv

De fuktiga skogarna närmast ån är särskilt rika. Här dyker den sällsamma svampen bombmurkla plötsligt upp vissa vårar, som sammelslena, bruna klot i mossan. Det är också här det är lättast att hitta den praktfulla lilla orkidén norna, och det är här den sällsynta trådbrosklaven klättrar i trädgrenarna.

Bombmurkla

Flodpärlmussla

I Varjisån och flera av dess biflöden finns flodpärlmussla. Flodpärlmusslan har minskat kraftigt i Sverige, först på grund av pärlfiske och sedan genom att vattendragen har blivit så grumliga att larverna inte överlever. De små mussellarverna behöver också friska öringar, eftersom de sätter sig fast och liftar på öringarnas gälar. Det finns omkring 400 vattendrag med flodpärlmusslor i Sverige men i många av dessa vatten föryngrar sig inte musslorna längre. Eftersom de är så långlivade kan de finnas kvar länge även om vattnet har blivit för grumligt.

Flodpärlmussla

Visste du att...

  • Flodpärlmusslor kan bli över 200 år gamla. Rekordet är 256 år. Pärlor kan bildas om det kommer in främmande partiklar i musslan. Då kapslar musslan in partikeln med pärlemor.
  • Förr var bombmurklorna populära bland skolbarn som använde dem till att kasta på varandra. Numera är de mycket exklusiva och människor besöker deras marker för att försiktigt känna på de sammetslena kloten. Bombmurklan är mycket känslig för avverkning eller kraftig gallring, och hittas bara i områden där granskog har funnits mycket länge.

Visste du att...

  • Nära 50 procent av ekoparken består av gammal skog.

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker