Skogen befinner sig i ständig förändring

Skogens förändring sker av naturliga orsaker och utifrån mänsklig påverkan. Människan påverkar framförallt genom röjning, gallring och avverkning. Men även naturvårdande skötsel kan förändra karaktären på en skog. 

 

 • Brand
  Branden är den naturliga störning som påverkat skogarna mest i Sverige. I de flesta områden brann det mellan vart 25:e och vart 100:e år. Branden dödade och skadade träd och gjorde det lättare för nya träd (gärna lövträd och tall) att etablera sig. 

 • Hygget - när skogen slutavverkas
  Hyggebruk är den vanligaste skogsbruksmetoden i Sverige. Den bygger på att nya trädplantor ska få en bra start och slippa konkurrens från närliggande stora träd. Även på ett hygge lämnas cirka 10 procent av alla träd kvar, till skydd åt häckande fåglar. 

 • Skogen 35 år efter hygge
  I denna fas är skogen i medelåldern och har gallrats, det vill säga mindre träd har fällts och tagits ut ur skogen. Det är lätt att färdas i den här skogen. Om man lämnade hänsyn vid tidigare slutavverkning kommer det att finnas äldre och grova träd. 

 • Skogen 70 år efter hygge
  Träden har blivit allt grövre och står nu glesare efter andra gallring. Skogen är populär att vistas i och har ofta höga sociala värden. I södra Sverige växer träden snabbare än i norra Sverige.

 • Översvämning
  Träd kan dö när deras rötter varit under vatten för länge. Vissa skogar översvämmas varje år, andra råkar ut för det mer spontant. Bävrar kan orsaka plötsliga översvämningar i skog som ligger nära vattendrag. Det är detta som skett på denna bild. 

 • Storm
  Kraftiga stormar, som stormen Gudrun, förändrar skogslandskapet. Då skapas en stor mängd döda träd som lockar många insekter. En del av dessa insekter är viktig mat för fåglar, men vissa är skadeinsekter. Därför måste man ta ut en del av de fällda träden. 

 • Skog som inte sköts, brukas eller upplever naturliga störningar
  Här blir träden gamla och dör av ålder. Dessa skogar utvecklas oftast till gran- eller bokskogar. Vissa har höga naturvärden och många kommer att få naturvärden med tiden. De kan upplevas som otillgängliga eftersom de kan bli täta och svårframkomliga. 

 • Naturvårdande skötsel - före åtgärd
  Under de senaste hundra åren har vi motverkat naturliga störningar genom att stoppa skogsbränder och översvämningar. Genom aktiva åtgärder kan vi gynna de skogar som är beroende av naturliga störningar. T.ex. att skapa lövskogar genom att avlägsna granar. 

 • Naturvårdande skötsel - efter åtgärd
  Här har granar avlägsnats och vi har skapat en asprik lövskog. Det är samma sten som du ser längst ner till vänster på föregående bild. 

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.