Intresseanmälan

Är du intresserad av att köpa hus, tomtmark eller jordbruksmark av Sveaskog? Här kan du lämna in din intresseanmälan. Vi säljer för närvarande inte skogsmark via intresseanmälan. Du kan inte heller lämna en intresseanmälan för mark i Norrbotten eller Västerbotten. 

Personuppgifter
Ange För- och efternamn
Ange adress
Ange postnummer
Ange ort
Ange telefonnummer
Ange E-post
Intresseanmälan avser
Välj objektstyp
Välj län
Fyll i beskrivning
SEK
Ange förslag till ersättning
Här ska ni ange det pris ni är villig att betala för den mark ni önskar förvärva (köpa eller förvärva genom en överenskommelse om fastighetsreglering) av Sveaskog. Vid en eventuell genomförd markaffär har Sveaskog som policy att det är kunden som betalar alla kostnader för lantmäteriförrättningen. Kontakta Lantmäteriet för information om vad kostanden är för en lantmäteriförrättning.
Här ska ni ange er egen fastighetsbeteckning om den har betydelse för er intresseanmälan. Till exempel i det fall då Sveaskogs mark ligger intill er fritidshusfastighet och ni vill utöka er tomt med mark som ägs av Sveaskog. Ni anger fastighetsbeteckningen på följande sätt: Rösa 2:7 i Norrtälje kommun.
Om ni har information om vad Sveaskogs fastighet har för beteckning för det aktuella området ni är intresserade av ska ni ange det här. Ni anger fastighetsbeteckningen på följande sätt: Fröneskruv 5:21 i Nybro kommun.
Koordinater
Här ska ni ange en koordinat för det aktuella området ni är intresserade av. Koordinaten ska anges i koordinatsystem SWEREF 99 TM. Ni ska ange 7 siffror i rutan under ”N” och 6 siffror i rutan under ”E”. Koordinater hittar ni enklast genom att använda er av eniro.se eller hitta.se. Använd er av kartfunktionerna på dessa websidor och använd verktygen i det nedre högra hörnet.
Filer
Här ska ni bifoga kartor och andra dokument som är viktiga för er intresseanmälan. Om ni inte bifogar en karta till er intresseanmälan är den inte komplett och kommer inte kunna hanteras av Sveaskogs. Det går att bifoga fler filer till samma intresseanmälan.
Bifoga minst en fil
Filerna får ej överstiga 10 MB
Signatur
Ange ort och datum
Ange signering

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB org. nr. 556016-9020 med registrerad adress 105 22 Stockholm (”Sveaskog”, ”vi” och ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar enligt denna integritetsnotis.

Sveaskog kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar, så som namn, adressuppgifter samt kontaktuppgifter i form av mailadress och telefonnummer. Ändamålet med vår personuppgiftsbehandling är för att kunna skicka information till dig om när nya försäljningsobjekt eller lediga arrenden publiceras samt att använda dina personuppgifter vid ett eventuellt kommande förvärv. Vår legala grund för personuppgiftsbehandlingen är ditt samtycke för detta ändamål. Vi kan inte uppfylla ovan angivna ändamål om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas i 12 månader, varefter de raderas. Skulle intresseanmälan övergå till en fastighetsaffär kommer dina personuppgifter sparas för genomförandet av affären samt för verifiering av denna.

Sveaskog kommer att dela dina personuppgifter med vår leverantör av teknisk lösning. Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES.

När samtycke utgör den legala grunden för personuppgiftsbehandlingen har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig utan kostnad en (1) gång per år. Vill du begära ut ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress: legal@sveaskog.se eller ring 0771–787 000.  Ange ditt fullständiga namn och observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran behandlas.

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten via följande länk: https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal/.

Vill du veta mer om vår personuppgiftsbehandling, se vår Integritetspolicy.