Styrelse

Styrelsen består av lägst fem och högst nio ordinarie styrelseledamöter. Ledamöterna väljs på årsstämman för tiden tills nästa årsstämma har hållits.

Eva Färnstrand

Eva Färnstrand

Styrelseordförande

Född 1951, invald 2008.

Ledamot Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Styrelseordförande Infranord AB. Styrelseledamot Saminvest AB.

Tidigare brukschef Södra Cell Mönsterås, vd Tidningstryckarna AB, affärsområdeschef SCA. Styrelseordförande Profilgruppen AB och Inlandsinnovation AB. Styrelseledamot i bland annat Indutrade AB, Domsjö fabriker AB, Södra Cell AB, Handelsbanken Regionbank Stockholm City och Schibsted Trykk AS.

Marie Berglund

Marie Berglund

Född 1958, invald 2019.

MSc in Biology. Råvaruchef och hållbarhetssamordnare i NCC Industry AB.

Ledamot i Boliden AB, stiftelsen BalticSea 2020 och insynsrådet för länsstyrelsen i Västernorrland.

Har tidigare varit extern VD i Bioendev AB, miljöchef i Botniabanan AB samt koncernekolog och miljörevisionsledare i Mo och Domsjö AB. Styrelseordförande i Eurocon Consulting AB samt Miljörevisorer i Sverige. Styrelseledamot ibland annat Skogsstyrelsen, Bottenhavets vattendelegation, Svenska Världsnaturfonden WWF, Enetjärn Natur AB och delegationen för Främjande av miljöanpassad teknik.

Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna

Född 1965, invald 2019 

Filosofie Licentiat i Naturgeografi. Adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet. Vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet.

Ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Ledamot i styrelserna för Göteborgs universitet, WWF Sverige, Ecogain, Axfoundation och Stiftelsen Smarta Samtal. Driver eget bolag. Tidigare VD för Stockholm Environment Institute. Har även arbetat vid FN i New York, Geneve och Rom.

Kerstin Lindberg Göransson

Kerstin Lindberg Göransson

Född 1956, invald 2019.

Civilekonom

Vd Akademiska Hus Ab sedan 2011. Ledamot Tredje AP-fonden och Hemnet Group AB. Har tidigare bland annat varit flygplatsdirektör Stockholm-Arlanda Airport samt CFO och vvd Scandic-koncernen. 

Tidigare styrelseordförande i Svensk Bilprovning AB och K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik samt tidigare ledamot i ibland annat Jernhusen AB, Strömma Sjöfart och Turism AB, Grand Hotel AB, OEM AB samt Swegon AB.

Leif Ljungqvist

Leif Ljungqvist

Född 1971, invald 2016.

Civilekonom. Bolagsförvaltare och kansliråd på Näringsdepartementets enhet för statlig bolagsförvaltning. Styrelseledamot Apoteket AB, Samhall AB och Statens Bostadsomvandling AB.

Tidigare styrelseledamot i Akademiska Hus AB, AB Svensk Bilprovning, Vasallen AB och AB Bostadsgaranti. Tidigare aktieanalytiker Kaupthing Bank, Nordiska Fondkommission samt Hagströmer & Qviberg.

Ledamot fastighets- och revisionsutskotten.

Annika Nordin

Annika Nordin

Född 1968, invald 2016.

Skoglig doktor. Professor skoglig ekofysiologi, Sveriges lantbruksuniversitet.  

Programchef forskningsprogrammet Future Forests. Ledamot Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Kungliga Skytteanska Samfundet samt styrelseledamot Skogforsk.

Har tidigare varit prodekan fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, styrelseledamot Berzelii Center för skogsbioteknik samt medlem av Miljöforskningsberedningen.

Sven Wird

Sven Wird

Född 1951, invald 2016.

Civilingenjör. Ordförande Nordiska Virkesbörsen AB. Styrelseledamot Melodea Ltd och Rise Research Institutes of Sweden AB.

Har tidigare varit teknisk direktör i Holmen AB och haft ledande befattningar i SCA, Norske Skog Frankrike, Modo AB samt Modo Paper AB. Tidigare styrelseordförande SunPine AB samt styrelseledamot Innventia AB och SP Technical Research Institute of Sweden.

Arbetstagarrepresentanter

Kenneth Andersson

Kenneth Andersson

Maskinförare

Maskinförare. Född 1969. Invald 2017.

Arbetstagarrepresentant utsedd av GS-facket. Ledamot revisionsutskottet.

Lars Djerf

Lars Djerf

Skördarförare

Född 1968. Invald 2013.

Styrelsesuppleant utsedd av GS-facket.

Thomas Esbjörnsson

Thomas Esbjörnsson

Logistiker

Född 1962. Invald 2015.

Styrelsesuppleant utsedd av Ledarna.

Sara Östh

Sara Östh

Skogsvårdsledare

Född 1983. Invald 2018.

Jägmästare. Ordinarie styrelseledamot utsedd av SI/Naturvetarna.