Ökad andel löv sätter fokus på tillgången av björkfrö

När Sveaskog förenar insatser för ökad biologisk mångfald, klimatanpassning och höga virkesleveranser i den nya inriktningen och programmet för hållbart skogsbruk får användningen av lövträd och björk snabbt en viktig betydelse.

Under 2021 planteras stora mängder förädlad björk i Götaland och ökningen fortsätter kraftigt under de kommande åren. Fram till 2026 planeras för ökade björkföryngringarna varje år och kommer att vara i storleksordningen 6-7 gånger så stora som idag. 

- Det ger en snabb ökning i beställningarna till oss på Svenska Skogsplantor och ligger betydligt högre än vår normala produktion av lövplantor. Det rör sig totalt om mer än en fördubbling under de kommande fem åren och motsvarar en produktion om cirka 1,4 miljoner björkplantor 2026. Det gör att vi tittar på lösningar på kort och på lång sikt för att säkra både frötillgång och odlingskapacitet, säger Helene Bergström, affärsområdeschef på Svenska Skogsplantor. 

Egna fröplantager förser Götaland med björkfrö

Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, skördar idag björkfrön från fröplantager på fyra platser i Sverige; Öland, Asarum, Falkenberg och Lagan i Småland. Sveaskog är även delägare i Ekebo-programmet, som Skogforsk sköter. Plantagerna producerar förädlat björkfrö, lämpliga för södra Sverige. En fröplantage kräver skötsel, hägn och tillgång till bevattning. En björkplantage är som regel runt en halv hektar stor, alltså betydligt mindre än en traditionell tall- eller granplantage. De högst förädlade björkarna har en genetisk vinst på mellan 15-18 procent och även om förädlingsgraden är lägre än granens är björkens förädlingscykler kortare. 

I Falkenberg står den senast anlagda fröplantagen, Gödastorp, i växthus enligt föregångare i Finland. Det anlades 2017 och är ett samarbete med Södra. Här ryms ett tjugotal av de allra bästa björkarna från Skogforsks förädlingsprogram. Inomhus är träden skyddade mot inblandning av omgivande pollen och frömaterialet bibehåller därigenom sin höga genetiska vinstnivå. 

Sommarens blomning på fröplantagen på Öland ser lovande ut. 

- Vanligtvis plockar vi björkfröna manuellt och ofta i liten omfattning. Men i år tar vi vid behov in entreprenörer för att säkra upp högsta möjliga skörd, säger Johanna Gårdebrink, fröspecialist på Svenska Skogsplantor. 

Hon fortsätter:
- Sveaskogs ökade satsningar på olika trädslag för klimatanpassning och biologisk mångfald sätter avtryck hos oss på Fröenheten direkt då vi i anslutning till avslutad björkskörd även fortsätter att plocka in bok, ek och contortatall. Det ser också ut att kunna bli fina gran- och tallskördar så vi går en intensiv höst till mötes. 

Anläggning av nya fröplantager för att svara mot efterfrågan

Roger Törnqvist, platschef vid Lagans fröstation, berättar att det är tydligt att Sveaskog gjort en kursändring med den nya långsiktiga inriktningen och beställer större mängder av flera olika trädslag och att efterfrågan därigenom kommer att öka betydligt under de kommande åren. 

- Vi gör som sagt insatser för att säkerställa framtida tillgång på högförädlat frömaterial för hela Sverige. Skogforsks förädlingsprogram står redo med bra material och det återstår nu för oss att ta strategiskt bra beslut om framtida björkplantager. När en plantagemark väl är beredd så kan träden planteras snabbt. Det första året fokuserar träden på att acklimatisera sig i den nya miljön för att sedan, om allt går som det ska, bli framtida fröproducenter, säger Roger Törnqvist. 

Björkplantsodling hos finska lego-odlare

Till skillnad från tall och gran som odlas i Svenska Skogsplantors plantskolor lego-odlas alla björkplantor hos odlare i Finland. Björkförädlingen i Finland har kommit långt men de har en annan geografi och har bara frömaterial för mellersta och norra Sverige. De säljer inte heller frö utan har valt att sälja plantor istället. 

- Därför använder vi finskt högförädlat frö till plantproduktion för mellersta och norra Sverige medan vi skickar våra egna fröer till Finland för odling av plantor till Götaland, säger Carin Espes, odlingschef vid Svenska Skogsplantor, och fortsätter. 

- Vi har den ökade volymen av björkfrö för 2022 bekräftad hos leverantören, men det är en utmaning att hitta tillräckliga mängder för att tillgodose fröbehovet kommande år. Vi tittar även på möjligheten att odla björk på Svenska Skogsplantors plantskolor. Det har gjorts tidigare och kan återupptas framöver. Den stora frågan är kapplöpningen med tiden för plantering för att hinna få fram högförädlat frö tillräckligt fort.

 

För mer information:

Bild på Helene Bergström

Helene Bergström

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.