Varannan tallarnas

I den svenska blandskogen trivs både tall och gran. Ändå är det ofta granen som tar över på sikt, på tallens bekostnad. Sveaskog gör försök med att på lämplig mark plantera varannan rad tall, varannan rad gran för att öka andelen barrblandskog.

Barrblandskog kallas den skog som domineras av tall och gran, med inslag av olika lövträd. En stor del av Sveriges skogar består av sådan blandskog.

Vuxen och naturligt föryngrad barrblandskog på medelgod blåbärsmark brukar hålla ungefär lika delar tall och gran. På torr och mager mark regerar tallen, på områden med bördig och fuktig mark dominerar granen.

Men andelen blandskog med tall och gran minskar i både norr och söder, konstaterar Skogsstyrelsen. Samma gäller för andelen blandskog som innehåller både lövträd och barrträd. Dessutom minskar variationen i metoder att skapa ny skog.

Och detta i en tid då behovet av en klimatanpassad skog ökar kraftigt. För att möta effekterna av ett förändrat klimat med sommartorka, fler skadeinsekter, mer nederbörd och allt kraftigare stormar kan en skog som består av olika sorters träd vara ett sätt.

En varierad skog med blandade trädslag anses som mindre sårbar och står bättre emot skador som väntas i spåren av ett varmare klimat. Riskspridning och barkborrar ska också vägas in.

Försök med varannan tallarnas

Sveaskog har under flera år och i begränsad omfattning därför gjort försök med att i södra Norrland plantera varannan rad tall, varannan rad gran. Nu, när träden är på väg att bli vuxna, frågade man sig om det fanns några lärdomar att dra när ny blandskog ska planeras.

– Även om vi vet vilken mark respektive träd trivs på, kan man i förväg inte alltid veta vilket träd som växer bäst. På den medelgoda blåbärsmarken där både tall och gran kan trivas kan man med fördel plantera blandskog, säger Erik Nyberg som är skogsvårdsledare för Sveaskog i Edsbyn.

– I den fortsatta skötseln kan man sedan med fördel variera trädslagsblandningen i olika delar av bestånden, tall på mager mark, gran på fuktig mark, så kallad ståndortsanpassning, förklarar han.

Eva Higgins läser en masterexamen i skog och träteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hon har under hösten gjort en fältinventering av tio ungskogar i södra Norrland där tall och gran planterats i respektive rader i blåbärsriset, med inblandning av självsådd björk.

– Tanken är god, men skötseln är mer komplicerad i ett blandat bestånd och det krävs mycket arbete för att med gott resultat få balans mellan trädslagen. Eller så låter man naturen ha sin gång och väljer vid röjning och gallring att satsa på det trädslag som visar sig trivas bäst, säger hon.

Eva Higgins

Utan skötsel tar granen över

Det räcker alltså inte alltid att enbart plantera olika trädslag för att blandskogen ska fortsätta vara blandad. Det är fler sorters träd med olika krav på växtplats att hålla reda på. Ett trädslag får inte breda ut sig på de andras bekostnad. Tall och björk måste ges utrymme att växa. Raka och vitala träd sparas.

Hur slutresultatet blir är emellertid inte alldeles givet. Lämnas blandbeståndet utan åtgärd slutar det ibland med att granen på sikt konkurrerar ut tallarna.

Ett vanligt förlopp är att tallen tidigt ger sig iväg uppåt. Granen, som trivs bra i skuggan, bidar sin tid under tallarna dit frosten inte når. När granen med tiden kommit ikapp och vuxit om tallen tar granen över, om det inte blir skogsbrand vill säga.

– Vill man etablera en varaktig blandskog måste både gran och tall få samma höjdutveckling. Om tallen hamnar efter kan den behöva hjälp med att få ljus genom röjning eller gallring, säger Eva Higgins.

På den vanliga, medelgoda blåbärsmarken i södra Norrland, där både tall och gran trivs, ser gärna Erik Nyberg i Edsbyn nya generationer blandskog.

– Men att skapa blandskog på mark som inte är särskilt lämpad för flera olika trädslag är tveksamt, inte minst av ekonomiska skäl.

 

 

Blåbärsmark passar både gran och tall

  • Bonitet är ett mått på skogsmarkens bördighet och hur snabbt skogen växer under ideala förhållanden.
  • På mager mark med låg bonitet trivs tallen. Granen vill ha bördig, gärna fuktig mark med god bonitet.
  • På den mellangoda marken, så kallad blåbärsmark, kan både tall och gran finna sig tillrätta.