Långsiktigt samarbete ska öka antalet vitryggiga hackspettar

Mer lövskog, död ved och fukt, så ska den utrotningshotade vitryggiga hackspetten räddas kvar i Sverige. Vägen dit går delvis via Järvzoo och Sveaskogs ekoparker.

Publicerad

Vitryggig hackspett är en nyckelart i svensk natur – en så kallad paraplyart. Trivs och häckar vitryggen i ett landskap kan man räkna med att en rad andra hotade och rödlistade arter också trivs där.

För att trivas och häcka vill den vitryggiga hackspetten ha löv- och insektsrika och fuktiga miljöer med stor tillgång till död ved. Med 1900-talets skogsbruksideal, där produktion och virkesförråd var allt, försvann mycket av den vitryggiga hackspettens naturliga livsmiljöer. Det fick till följd att arten trängdes undan allt mer.

Sveaskog och Järvzoo i samarbete

Sedan ett par år tillbaka bedriver Järvzoo Nordens vildmarkspark i Järvsö uppfödning av fåglar i hägn, vilka sedan ska sättas ut i lämpliga miljöer.

Sommaren 2020 påbörjade även Sveaskog och Järvzoo ett samarbete runt bevarande av vitryggig hackspett. Rent konkret innebär det att Sveaskog är med och finansierar en publik fågelvoljär – ett fågelhägn – där parkens besökare kan se och lära sig om hackspetten. Voljären håller som bäst på att färdigställas.

Skapar hackspettsvänliga landskap

Vad som kanske är ännu viktigare, för Sveaskogs del, är att företaget nu förbinder sig att bedriva ett aktivt naturvårdsarbete för att gynna vitryggen. Ett arbete som innebär att restaurera hackspettvänliga landskap i form av sammanhängande miljöer med lövskog, fukt och döda träd.

Under kommande åren kommer ett antal fågelindivider släpps ut i dessa lämpliga naturområden.

– För att den vitryggiga hackspetten ska kunna överleva på lång sikt behövs ett antal hundra häckande par. Lyckas vi med det, och med tanke på att den vitryggiga hackspetten är en så kallad paraplyart, kommer fler arter att dra nytta av att den fortlever, säger Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog.

Långsiktigt arbete

Flera av Sveaskogs ekoparker kommer förhoppningsvis bli lämpliga biotoper för den vitryggiga hackspetten. Hornsö i Småland, Färna i Västmanland och Rosfors och Storklinten i Norrbotten är några exempel på områden där Sveaskog jobbar långsiktigt för att öka såväl lövskog som mängden död ved.

Fakta

  • Det finns åtta olika arter av hackspettar i Sverige idag. Fyra av dem är så kallade brokspettar med svartvit fjäderdräkt.
  • Vitryggen, som den kallas, eller Dendrocopos leucotos på latin, är den största av brokspettarna som alla har svartvit fjäderdräkt.
  • Vitryggen liknar Mindre hackspett, men är dubbelt så stor.
  • Arten är idag klassificerad som akut hotad (CR) enligt den svenska Rödlistan, som sätts ihop av Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.