Sveaskog lyfter betydelsen av vattnet i skogslandskapet

Återvätning av dikade torv- och våtmarker kan vara en viktig åtgärd i klimatarbetet. Fram till och med 2026 ska Sveaskog återskapa eller nyskapa 100 nya våtmarker. Rätt utfört kan de bli viktiga kolsänkor.

Sveaskog har sedan lång tid tillbaka arbetat med att konkret utveckla ett hållbart skogsbruk. Bolaget var med och utvecklade den svenska FSC-standarden för ansvarsfullt skogsbruk och vi var också först med att certifiera hela markinnehavet. Sveaskog tog också tidigt beslut om att avsätta 20 procent av den produktiva skogsmarken nedanför fjällskogen som naturvårdsareal. Nu lyfter Sveaskog in betydelsen av vattnet i sitt arbete med att klimatanpassa skogen.

Enligt ägarens intentioner ska Sveaskog bidra till nationella mål och åtaganden för miljö och klimat. Sveaskog ska med sin nya inriktning möta den av EU fastslagna gröna givens biodiversitetsstrategi och gå i spetsen för den i Sverige.

Bland utgångspunkterna för Sveaskogs nya inriktning är att hotet mot världens biologiska mångfald är lika akut som klimathotet. Åtgärder för klimatet kan därför inte sättas före åtgärder för biologisk mångfald. En skogsmark med en försvagad biologisk mångfald är också mer känslig för klimatförändringar. Det är här vattnet kommer in. Skogen jämnar ut vattenflöden och bidrar till friskt vatten. Älvar, bäckar och våtmarker är samtidigt skogsmarkens livgivande pulsådror.

- Skogens vatten är viktigt ur såväl ett klimat- som ett biodiversitetsperspektiv och visar tydligt på den helhet som skogslandskapet utgör, men även hur tätt förknippade frågor om klimat och biodiversitet är med varandra, säger Olof Johansson, skogspolitisk chef på Sveaskog.

Programmet för vattnet i skogsmarken innehåller två olika delar: ett våtmarksprogram för att skapa 100 nya våtmarker och ett program för att restaurera 10 rinnande vattendrag.

- Det här är åtgärder Sveaskog har lång erfarenhet av och där man kan se snabba resultat på utförda åtgärder, säger Olof Johansson.

100 nya våtmarker

På fem år ska Sveaskog återskapa eller nyskapa 100 nya våtmarker, varav hälften ska vara över två hektar. Det kan vara en variation av öppna våtmarker, sumpskogar och andra fuktiga miljöer. Att återfukta högproduktiva dikade områden dämpar avgången av koldioxid och har stor betydelse för klimatet. De fuktiga miljöerna är också viktiga för den biologiska mångfalden och tillrinningen av vatten i skogen.

I ett varmare klimat, med risk för fler skogsbränder, är ökad förekomst av vatten i skogslandskapet även en åtgärd för klimatanpassning som kan minska skogens sårbarhet för brand. 

 

Återställa 10 rinnande vattendrag

Att återskapa ekologiska strukturer – skapa kantzoner av löv, lägga tillbaka stenblock i strömfåror, riva kraftverksdammar, lägga ut grus på lekbottnar etc – i och runt vattendrag är en viktig insats för den biologiska mångfalden. Här har Sveaskog lång erfarenhet från bland annat arbetet med Mörrumsån och ett antal större älvsystem i norra Sverige. Det kommer att ge stor effekt för arter som behöver rinnande vatten och för att förstärka skogsmarkens ekosystem.

Eftersom skötsel av vattendrag ofta är en fråga för flera olika aktörer är det här ett område där det är en fördel att samarbeta med andra markägare, myndigheter och ideella (lokala) krafter. De kommande fem åren påbörjar vi att med noggrann planering och varsamhet återställa tio särskilt värdefulla vattensystem.

 

– En mer naturlig vattendynamik i skogslandskapet är också en viktig klimatanpassningsåtgärd som kan minska riskerna för höga vattenflöden. När landet industrialiserades och behovet av att flotta timmer ökade, rätades och vallades många vattendrag in. Det har inneburit att nederbörd inte går ner i grundvattnet på samma lugna sätt som tidigare. Istället höjs vattennivån snabbt vid kraftiga regn. Med de åtgärder vi nu planerar kan marken bättre ta hand om en framtida situation med ökad nederbörd, säger Olof Johansson.

För Sveaskogs del är upphöjandet av vattnets betydelse även helt nödvändigt ur ett affärsmässigt perspektiv. Torka, bränder och insektsangrepp ger stora bortfall av timmervolymer och behöver hanteras. Sveaskog behöver därför klimatanpassa skogsmarken för att även kommande generationer ska ha tillgång till ett bra skogslandskap, med allt vad det innebär av råvarutillgång och möjlighet till mångbruk.

 

 För mer information:

Nyhetsbrev

Bild på Olof Johansson

Olof Johansson