Naturvärden

Många djur och växter är beroende av lövskogar, som har blivit en akut bristvara. Kring Forsmark har det funnits gott om lövträd sedan länge, tack vare svämmande vatten och betande djur. En av de viktigaste naturvårdssatsningarna i Ekopark Forsmark är att bevara de gamla lövskogarna och få dem att växa. Arealen av lövnaturskog och lövrik barrnaturskog ska mer än fördubblas på sikt.

Kalkrika skogar

Det syns direkt att det är något särskilt med skogarna kring Forsmark. Marken är extremt kalkrik, och det gör att mängder av ovanliga växter och svampar dyker upp. Längs hela norra Upplandskusten finns gott om kalk, som inlandsisen skavde loss från Gävlebuktens botten. När isen smälte här blev kalken kvar. Därför är ekoparken ovanligt färgsprakande.

I skogen glänser rödrosa tibast, gul guckusko och täta mattor av blåsippor om våren. På hösten poppar sällsamma svampar fram, med namn som violgubbe, dofttaggsvamp och anisspindling.

Kalkrika barrskogar är en mycket ovanlig och artrik miljö, som Sverige har ett internationellt ansvar att bevara. Ett viktigt mål är att öka mängden gammal kalkbarrsko i ekoparken. Det gör vi genom att alla lämpliga skogar får åldras i sin egen takt. På några ställen hjälper betesdjur till att skapa ljusöppna kalkbarrskogar.

Guckusko.

Blommande kärr

Har du sett den lilla orkidén gulyxne? Det är inte så många som har, trots att den är så vacker. För att få se den måste man ge sig ut med stövlar i de så kallade rikkärren. Rikkärren är rika på kalk, vilket gör att en mängd märkliga växtarter tar plats, som annars konkurreras ut av de vanliga växterna.

Gulyxnen är en särskild stolthet i Ekopark Forsmark eftersom den har sin största svenska utbredning i norra Uppland och Gästrikland. Den växer till exempel på det fina rikkärret Långängen, i västra delen av ekoparken, omkring Björnholmen, Hästholmen och Bystan.

Gulyxne. Foto: Liparis loeselii av Bartosz Cuber  CC BY SA 

Vimlande fågelliv

När sjöfåglarna plötsligt börjar skräna är det läge att titta uppåt. Det är nu havsörnen gör entré på himlen, med sina dryga två meter mellan vingspetsarna.

Det ostörda och varierade landskapet har gjort Forsmark mycket fågelrikt. Här möts fåglar som havsörn, skräntärna, brun kärrhök, storlom, rosenfink, nötkråka, mindre hackspett och många fler. I de stora lövsumpskogarna längs Forsmarksån häckade en gång den vitryggiga hackspetten, som numera nästan helt har försvunnit från Sverige. Drömmen är att den snart kommer tillbaka, när ekoparkens lövsumpskogar växer. Här kan du läsa mer om vilka åtgärder vi genomför för den vitryggiga hackspetten.

Vad är en ekopark?

  • Sveaskog har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.
  • Lär dig mer om våra ekoparker