Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

En ekopark innebär inte bara skydd, utan också restaurering av naturvärden och en storskalig omvandling av landskapet. Genom sitt otillgängliga läge har en del av Rautiorovas skogar aldrig brukats. 

Mycket av de höga naturvärdena är urskogens, och dessa områden kommer att få sköta sig själva även i fortsättningen. För att behålla lövrikedomen i landskapet krävs dock aktiva åtgärder, som naturvårdsbränning och stängsling.

Orörda områden

I ekoparkens urskogslika områden, eller de som ska bli urskogslika, är den bästa skötseln att låta skogen sköta sig själv. I takt med att träd åldras och faller blir skogen alltmer värdefull för de många undanträngda arter som är beroende av orördhet, stabilitet och död ved. Punktvisa åtgärder, som till exempel att fälla granar som hotar att kväva gamla tallar eller lövträd kan förekomma.

Mer lövskog

Ett av Sveaskogs övergripande mål med skötselåtgärderna i Rautiorova är att värna om lövträden och deras ekosystem. De senaste hundra åren har lövet minskat dramatiskt i hela Sverige och många lövträdsarter riskerar att minska eller försvinna helt. För att ge dem utrymme att leva vidare och sprida sig kommer Sveaskog att plocka ut gran i vissa delar där den hotar att skugga bort lövträden. Vi kommer också att se till att fler nya lövträd kommer upp, genom naturvårdsbränningar och stängsling.

Lövrik ungskog

Gran som växer in i en lövrik skog kan hämmande på lövträdens utveckling och till och med kväva dem överlevnad på sikt. Därför kommer gran att huggas bort i utvalda områden där Sveaskog satsar på att bevara lövet. Dock kommer alltid en viss andel gran att eftersträvas. Åtgärderna kommer att förlänga lövträdens vitalitet med flera årtionden och ge dem möjlighet att etablera sig och bli gamla.

Asp och sälg har svårt att växa och bli trädbildande eftersom de är utsatta för ett intensivt viltbete. Flera områden med uppslag av asp och sälg kommer att stängslas in för att stänga djuren ute.

Naturvårdsbränning

Innan människor lärde sig släcka bränder effektivt brann en vanlig skog ungefär vart hundrade år och många arter är anpassade efter eldens återkommande störningar. Ett viktigt mål med restaureringsarbetet i Ekopark Rautiorova är att återinföra branden i landskapet, genom kontrollerade naturvårdsbränningar. Detta kommer att gynna både nya lövträd och de många insekter som är beroende av brand.

Skapande av död ved

Ett tusental arter i de svenska skogarna är beroende av liggande eller stående död ved för sin överlevnad. Därför har Sveaskog som mål att öka mängden död ved i ekoparken. I de fall då naturvårdsbränning inte är lämpligt, exempelvis på grund av rennäring, kommer vi att skapa död ved bland annat genom ringbarkning.

Våtmarker

Naturvårdssatsningen i ekoparken fokuserar framför allt på skogsmarken, men berör även vattenmiljöerna. Flera dikade sumpskogar kommer att läggas igen för att återfå sina naturliga vattennivåer och sin mångfald av arter. Ökad hänsyn runt samtliga vattendrag kommer också att bidra till en förbättrad vattenmiljö i Ekopark Rautiorova.

Produktionsskogar

Skogsbestånd som inte används för bevarande eller restaurering och som saknar egentliga naturvärden kommer att användas för skogsproduktion. Vid gallringar i dessa skogar lämnar Sveaskog generell eller förstärkt naturhänsyn, vilket innebär att minst 7,5 procent och högst 50 procent av arealen undantas från skogsbruk.

Fröträdsställningar och skärmar gjorda före 2007 kommer inte att avverkas i Ekopark Rautiorova. Dessa lämnas för att inom ett antal årtionden bli naturvärdesträd.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.