Utökat program för naturvårdande skötsel

Vi ökar den årliga arealen naturvårdande skötsel från cirka 1 000 till 3 000 hektar.

En stor del av våra naturvårdsskogar (100 000 hektar) behöver återkommande naturvårdande skötsel för att de ekologiska värdena ska bibehållas och utvecklas.

Åtgärderna som avses är allt ifrån avverkning av barrträd för att gynna lövträd i äldre skogar, röjning/gallring i yngre skogar, översvämma eller bränna skog, till punktinsatser som att skapa mer död ved och solbelysta bryn.

Sveaskog planerar att de närmaste åren öka den årliga arealen naturvårdande skötsel från cirka 1 000 ha till 3 000 ha.

Åtgärder Mål 2023 Utfall 2023 Mål 2027
Utförd NS (hektar) 1 305 1 020 2 150
Traktbank NS (hektar) 1 705 2 169 3 030

Nyhetsbrev