Ansvarsfullt skogsbruk

Ansvarsfullt skogsbruk

Som statligt skogsbolag ska Sveaskog vara ledande i utvecklingen av ett hållbart företagande och ett hållbart skogsbruk.

Därför har vi valt att följa FSC®-standarden, den enda skogscertifieringen som har ett internationellt brett stöd av miljörörelsen. Som resultat har vi varit certifierade enligt FSC i många år, vilket vi naturligtvis är mycket stolta över.

FSC är en oberoende internationell organisation som arbetar för att världens skogsbruk ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. Produkter som följer reglerna får FSC:s logga. Sveaskogs logolicensnummer FSC® C008344

Sedan 2017 är vi även certifierade enligt PEFC, ett globalt certifieringssystem för hållbart skogsbruk med balans mellan produktion, miljö och sociala intressen. Detta gör att det går att spåra, bland annat genom produktmärkning, att Sveaskogs produkter kommer från hållbart brukade skogar. PEFC-certifieringen genomförs av oberoende certifieringsorganisationer under internationell ackreditering. Sveaskogs logolicensnummer PEFC/05-23-239

Ett certifierat skogsbruk tar hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden samt ger en god ekonomisk avkastning till vår ägare staten. Kulturminnen och områden med höga naturvärden undantas från brukande. Anställda ska ha avtalsenliga och säkra arbetsvillkor. Rennäringen och övriga intressenter ges möjlighet till insyn och påverkan.

Hur kan man veta att Sveaskog följer certifieringskraven?

Certifieringskraven följs årligen upp av ett oberoende och ackrediterat revisionsföretag, för tillfället är det Bureau Veritas som reviderar Sveaskog. Vid en revision granskas verksamheten och hittas avvikelser mot standardkraven så krävs en korrigerande åtgärd som t.ex. utbildningar eller uppdaterade rutiner för att minimera risken för att samma fel upprepas. Certifieringssystemet kräver inget felfritt arbete utan bygger på ett ständigt förbättringsarbete och revisionen med de avvikelser som konstateras är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Utbildning och dialog

Hänsynstagandena i de olika certifieringsstandarderna spänner över ett brett fält. Skogsbruket är mångfacetterat; här får virkesproduktion, renskötsel, jakt, fiske, friluftsliv, och den biologiska mångfalden alla sitt utrymme. Därför träffar vi intressegrupper, och driver regelbundna utbildningar i natur- och kulturvård för alla som arbetar i skogsbruket hos oss.

Sveaskog och HCV

Vår FSC-certifiering innebär även att Sveaskog identifierar och kartlägger så kallade HCV-områden; områden med höga bevarandevärden på vårt markinnehav. HCV står för High Conservation Value och följande typer av områden anses vara HCV:

  • Skogsområden inom riksintresse för naturvård med en koncentration av höga naturvärden
  • Fjällskogar och IFL – Intact Forest Landscape
  • Skyddsområden för vattentäkter
  • Betydelsefulla våtmarker
  • Särskilt värdefulla vattendrag
  • Natura 2000 och reservat
  • Riksintresse för kulturmiljövård

Kartor 

I vårt kartverktyg hittar du våra avsättningar och skyddade skogar, våra vindkraftsområden samt våra ekologiska landskap.

Länk till webbkarta som visar Sveaskogs HCV-områden

Det kan ta en liten stund för områdena att visas. Tänk på att kartan behöver vara inzoomad för att områden ska visas. Överlapp på områden kan förekomma. Just nu kan kartan visas på felaktigt sätt. Rättning pågår. Ser det konstigt ut, försök igen senare.

Avsättningar i ekoparker 

Sveaskog lanserade konceptet ekoparker år 2002, och sedan dess har 37 ekoparker utpekats och invigts. I varje enskild ekopark har skogsmarken inventerats för att hitta befintliga och potentiella naturvärden. Totalt omfattar Sveaskogs 37 ekoparker runt 175 000 hektar produktiv skogsmark varav 110 000 hektar är avsatta som naturvårdsskogar.

Bland de avsatta skogarna finns sådana med befintliga höga naturvärden samt restaureringsskogar där höga natur­värden inte finns idag, men kommer att utvecklas med tiden genom särskilda naturvårdande åtgärder. Restaureringsskogarna kommer därmed att spela en viktig roll för att främja den biologiska mångfalden i ett större geografiskt område. Du kan läsa mer om våra olika ekoparker här.

Fjällskogar

Sveaskog äger cirka 117 000 hektar produktiv skogsmark ovanför fjällgränsen. Utöver de avsättningar som finns i ekoparkerna finns ytterligare 50 000 hektar fjällskogar som är särskilt värda att bevara. I dessa skogar finns ingen skötselplan, eftersom Sveaskog anser att naturvärdena gynnas främst genom att lämna dessa skogar orörda.

Skyddsområden för vattentäkter

Omkring 1600 av Sveriges vattenskyddsområden finns på Sveaskogs marker. Skydds­områdena finns inlagda i vårt geografiska informationssystem, för att underlätta för oss att hitta information om dessa när olika skogliga åtgärder planeras.

Kompensation för nyanläggning

För att kompensera för den nyanläggning av främmande trädslag, framför allt contorta, avsätter Sveaskog stora områden med tallskog utanför ekoparker och nedanför den fjällnära gränsen. Detta säkerställer att naturliga biotoper bevaras även i dessa områden.

Sammanfattade resultat

Sammanfattningar av resultaten från Sveaskogs arbete med verksamhetsuppföljningar finns i Sveaskogs Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 

Sveaskogs policy för hållbart skogsbruk

Sveaskog slår i sin policy för hållbart skogsbruk fast att bolagets skogar ska förvaltas föredömligt, ur såväl produktions- som miljö- och klimatsynpunkt, och Sveaskog ska vara ledande i att utveckla ett hållbart skogsbruk. Det innefattar säkra leveranser av förnybar råvara till våra kunder och att bidra till Agenda 2030 samt till nationella och EU-gemensamma mål för biologisk mångfald och klimat. Skogsbruk och virkeshandel ska bedrivas i enlighet med de svenska standarderna för FSC och PEFC, där bärkraftig ekonomi förenas med god naturvård och ansvar för sociala värden och kulturvärden. Skogsbruket ska anpassas till och samtidigt motverka en förväntad klimatförändring.

Sveaskog eftersträvar att ha god kännedom om virkets ursprung vid virkesköp och ställer därför följande krav. Läs våra Riktlinjer för skogsskötsel och hänsyn vid virkesköp i Sverige.

Senast uppdaterad: 2022-04-05