Jämställdhet är viktigt mer än en dag per år

Skogssektorn har under många år arbetat med jämställdhet. Andelen kvinnor som är chefer inom industri samt skogsbruk har vuxit de senaste åren, från 20 till 23 procent respektive 19 till 26 procent. I en rapport från 2019 skriver Skogsstyrelsen att skogssektorns attraktionskraft är avgörande för att kompetent arbetskraft, både kvinnor och män, ska söka sig till de skogliga näringarna.

- Vi behöver skapa goda kulturer och en inkluderande arbetsmiljö̈. Från ledning och styrning till fikaborden. Ledningen har ansvar för en jämställd rekrytering och vi har alla ett ansvar för ett gott bemötande, säger Anette Waara, marknadsområdeschef för Sveaskog i norra Sverige. 

Anette Waara är utbildad till jägmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och har jobbat i snart 20 år inom skogsnäringen. 

Har det hänt något gällande bemötande nu jämfört med för 10 år sedan?
- När det gäller branschen så har det allmänna medvetandet om frågorna ökat och jämställdhet börjat diskuteras. Om vi tittar på Sveaskog så är den största skillnaden att vi har gått från ord till handling. Skillnaden visar sig genom att kvinnor inte bara finns inom stödfunktioner som till exempel kommunikation och HR utan även i marknad och produktionsleden. Samtliga tre marknads- och affärsområdeschefer på Sveaskog är idag kvinnor. En annan viktig förändring är att vi har vi lagt ett stort fokus internt på vårt värdegrundsarbete - hur vi beter oss mot varandra, säger Anette Waara. 

- Det handlar också om att det finns ett större krav både internt och från samhället att även skogsnäringen ska följa med i en jämställd fördelning av maktpositioner. Det handlar om att vi som sitter i ledande funktioner ska ta goda beslut. Alla ska ha samma förutsättningar att få påverka sin arbetssituation oavsett kön – det är en fråga om rättvisa. 

Vad har blivit bättre?
- Att vi börjat se på kompetens på ett annat sätt. Det är viktigt att vi som rekryterar representerar både kvinnor och män, eftersom vi vet att vi lätt rekryterar en person som är lik en själv. Som jag sade tidigare så har vi i bolaget, och i hela branschen, ökat kunskapen och medvetenheten om jämställdhet generellt och jobbat med klimatet på arbetsplatserna. För vi som är ledare ska vara föredömen och agera mot exempelvis trakasserier, orättvisor eller bara allmänt dåliga beteenden. 

Vad kan vi utveckla när det gäller jämställdhet?
- Att vi tar bort normen om hur män och kvinnor ska vara för att passa in i skogsbranschen. En kvinna som är drivande och tydlig blir ofta stämplad som ”rivjärn och ”jobbig”, medan en man med samma egenskaper har pondus. Det finns också en tydlig norm hur män ska vara. Till exempel så känner jag inte till någon man som är öppet homosexuell i skogsbranschen. Det är hemskt om det beror på att vi har ett klimat som inte är nog tillåtande så att man känner att man inte kan vara sig själv fullt ut. 

- Allt handlar om att vi behöver höja kompetensen och medvetandegöra oss inom en rad jämställhets- och värdegrundsfrågor. Det gör vi inte under en dag per år. Det behöver vara en självklar del av vår arbetsvardag. Jag tycker att Sveaskog, genom att vara ihärdiga, internt har kommit en bra bit på väg, säger Anette Waara.

För mer information:

Bild på Anette Waara

Anette Waara