Aktivt arbete för jämställdhet, mångfald och inkludering

Sveaskog har under lång tid och på olika sätt arbetat aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering. Målet är en jämnare könsfördelning, en större andel medarbetare med utländsk bakgrund och en inkluderande kultur där alla kan trivas och växa på lika villkor.

Här nedan presenteras några av de åtgärder som Sveaskog har vidtagit och vilka effekter de har lett till.

Utbildning för alla en viktig grund

I arbetet för ökad inkludering behövs kunskap och insikt. Normer kan vara svåra att upptäcka, just därför att de är så självklara. På Sveaskog la vi grunden för vårt arbete genom att alla medarbetare genomgick en utbildning i jämställdhet, mångfald och inkludering kring årsskiftet 2015/2016. Utbildningen höjde kunskapen och engagemanget bland både chefer och medarbetare och ingår sedan 2016 i introduktionen för nyanställda.

Sedan 2019 erbjuder Sveaskog utbildningen i jämställdhet, mångfald och inkludering till sina entreprenörer. Hittills har över 1000 personer som inte är anställda på Sveaskog gått utbildningen. Målet är att de nya kunskaperna ska kunna användas i arbetet för en mer inkluderande arbetsplats, vilket i sin tur stärker både Sveaskogs, våra entreprenörers och ytterst branschens attraktionskraft.

Under 2021 och 2022 gick alla medarbetare en utbildning kopplat till samtliga diskrimineringsgrunder.

Mentorskap för mångfald

Under 2019 inledde Sveaskog ett samarbete med det sociala företaget Mitt Liv, vars mentorprogram fungerar som en brygga mellan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund. 35 medarbetare på Sveaskog, både i koncernledningen och i andra roller, har hittills agerat mentorer och på olika sätt stöttat adepter med utländsk bakgrund och akademisk examen på deras väg mot ett arbete som motsvarar deras kompetens. 

Effekter

Sedan 2013 har andelen tillsvidareanställda kvinnor inom den operativa (skogliga) delen av verksamheten ökat från 8 till 21 procent och både Sveaskogs koncernledning och styrelse består idag av lika många kvinnor som män. I medarbetarundersökningen 2023 framkom att andelen kvinnor som anser att kvinnor och män behandlas lika inom Sveaskog ökat från 53 till 71 procent sedan 2013.