Gröna obligationer

Sveaskog har vid fem tillfällen sedan 2016 emitterat Gröna Obligationer.

Idag sker merparten av företagets upplåning via kort- och långfristigt publikt låneprogram. Sveaskog har även tillgång till ett antal bilaterala låneavtal. Vi har arbetat fram ett nytt regelverk för Gröna obligationer daterat den 1 mars 2023, i linje med EU:s nya taxonomi, vilket också är granskat med ett utlåtande av tredje part, Cicero. Rådgivare har varit Danske Bank. Med detta är Sveaskog det första skogsbolaget i Europa med ett grönt finansiellt obligationsramverk förenligt med EU-taxonomin.

Det tidigare ramverket Sveaskog arbetade utifrån vid emitteringen av obligationerna 2017-2022, finns nedan under rubriken "Rapportering Gröna obligationer 2017-2022".

EU:s taxonomi och Sveaskogs gröna obligationer

För att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom den gröna given behöver investeringar i större utsträckning styras mot hållbara projekt och verksamheter. En förutsättning för detta är att investerare, företag och beslutsfattare kan identifiera och jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart. Etableringen av ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter, en så kallad grön taxonomi, är därför en åtgärd inom ramen för EU:s handlingsplan för finansieringen av hållbar tillväxt.

Sveaskog etablerade, som första skogsbolag i Europa, sitt första gröna ramverk 2017 och satte då standarden för grön obligationsfinansiering av skogsbruk. Med uppdateringen av ramverket för gröna obligationer söker Sveaskog harmonisera sitt FSC-anpassade skogsbruk och engagemang i utveckling och innovation med ambitionerna inom EU:s taxonomi.

Rent praktiskt innebär det att kapitalet från de gröna obligationerna ska finansiera alternativt helt eller delvis refinansiera investeringar och utgifter som Sveaskog har för ett skogsbruk anpassat för att aktivt bidra till att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen, Parisavtalet och EU:s klimatmål.

Läs mer i pressmeddelandet: Sveaskog första skogsbolag att inkludera EU:s taxonomi