Att jaga på Sveaskogs marker

Att jaga på Sveaskogs marker

Jakten på Sveaskogs marker ska vara attraktiv för jägarkåren samtidigt som den är ett viktigt verktyg för att hålla viltstammarna i balans med skogsbruk och övriga samhällsintressen. 

Genom att samförvalta skog och vilt skapar Sveaskog förutsättningar för en varaktig och värdefull virkesproduktion liksom friska klövviltsstammar.

Samverkan

Sveaskog samverkar med markägare, jägare, skolor, jägarorganisationer och myndigheter för att utveckla olika jakterbjudanden och nå de skogliga målen, det vill säga att skogen ska utvecklas på ett rimligt sätt trots trycket från betande vilt.

Jaktens ekonomiska värde

Rätten att jaga har ett stort ekonomiskt värde då efterfrågan på jaktmöjligheter på fler ställen är större än tillgången till vilt. Sveaskog tillämpar en prispolitik som bland annat grundar sig på var det finns vilt, markens geografiska läge samt efterfrågan på marknaden.

På Sveaskogs marker i södra Sverige betalar jaktlaget en arealavgift, exempelvis 50 kronor per hektar mark som ingår i den köpta jaktlicensen. I den norra delen av landet tillämpar vi en grundavgift baserad på arealen plus en avgift för varje fällt djur.

Senast uppdaterad: 2022-04-05