Att jaga på Sveaskogs marker

Jakten på Sveaskogs marker ska vara attraktiv för jägarkåren samtidigt som den är ett viktigt verktyg för att hålla viltstammarna i balans med skogsbruk och övriga samhällsintressen. 

Genom att samförvalta skog och vilt skapar Sveaskog förutsättningar för en varaktig och värdefull virkesproduktion liksom friska klövviltsstammar.

Samverkan

Sveaskog samverkar med markägare, jägare, skolor, jägarorganisationer och myndigheter för att utveckla olika jakterbjudanden och nå de skogliga målen, det vill säga att skogen ska utvecklas på ett rimligt sätt trots trycket från betande vilt.

Jaktens ekonomiska värde

Rätten att jaga har ett stort ekonomiskt värde då efterfrågan på jaktmöjligheter på fler ställen är större än tillgången till vilt. Sveaskog tillämpar en prispolitik som bland annat grundar sig på var det finns vilt, markens geografiska läge samt efterfrågan på marknaden.

På Sveaskogs marker i södra Sverige betalar jaktlaget en arealavgift, exempelvis 50 kronor per hektar mark som ingår i den köpta jaktlicensen. I den norra delen av landet tillämpar vi en grundavgift baserad på arealen plus en avgift för varje fällt djur.

Välutbildade jägare

Alla som jagar på Sveaskogs marker ska vara välutbildade, ansvarstagande och goda representanter för den svenska jakten.

Som jägare ska du genomgå en webbaserad skog- och klövviltsutbildning. Du ska vara väl förberedd inför jaktsäsongen. Du ska känna en säkerhet i din vapenhantering och årligen skytteträna, samt avlägga de prov som finns för jakt på de viltarter du avser att jaga. 

Jaktledare förväntas:

 • företräda Sveaskogs intressen i jaktlaget och verka för att jaktlaget följer Sveaskogs mål och riktlinjer 
 • se till att avskjutningsmål uppnås och för kontinuerlig dialog med Sveaskog om hur jakten bedrivs och hur mål uppfylls 
 • ansvara för att allt skjutet vilt rapporteras enligt Sveaskogs anvisningar
 • ansvara för att relevant information sprids till övriga i jaktlaget

Jägare förväntas:

 • ha kunskap om Sveaskogs mål om skog och klövvilt 
 • bedriva jakt efter gällande riktlinjer, lagar och bestämmelser 
 • i alla avseenden bedriva jakten så att uppsatta avskjutningsmål uppnås
 • uppträda på ett respektfullt och trevligt sätt mot alla som vistas på Sveaskogs marker 
 • möjliggöra för jägare med särskilt intresse för småviltjakt att jaga under tiden för älgjakt  
 • ha en god samverkan lokalt med både markägare och andra jägare 

Som jägare spelar du en aktiv roll i viltförvaltningen genom att utföra inventeringar och annan datainsamling enligt Sveaskogs anvisningar. Viltrapportering, viltinventering, avskjutningsstatistik och hur stort betestrycket är lokalt, är viktiga ingredienser i vår viltförvaltning. 

Eftersök

En eftersökshund måste alltid finnas med vid jakt på björn, lo, älg, rådjur och hjortvilt samt vildsvin och mufflon. Träna både eftersökshundar och hundförare i att spåra upp skadat vilt.

Så förebygger jaktlaget eftersök

 • känna till hur vapnet skjuter med aktuell ammunition  
 • övningsskytte i alla slags former, med vapenstöd, uppbyggda skjutgluggar, sporting (sportskytte såsom lerduveskytte) 
 • lära sig aktuella viltarters beteende  
 • ha mycket god förmåga att bedöma avstånd  
 • förbereda sig på hantering av ”älgfrossa”  
 • att ha gott omdöme när en grupp dovvilt eller en flock vildsvin dyker upp i passet 
 • lära sig bedöma avstånd till flygande änder, duvor, gäss  
 • få viltet att stanna upp i passet  
 • lära sig sin egen begränsning och förmåga  
 • att ständigt arbeta med sitt eget omdöme

 

Visste du att...

 • Älgjakten är den mest omfattande och mest reglerade jakten i Sverige. 
 • Cirka 250 000 av Sveriges 300 000 jägare jagar älg och de skjuter cirka
  80 000 djur varje år. 
 • Drygt 25 000 jägare jagar varje år på Sveaskogs marker.

Skytteövningar

För att du och ditt jaktlag ska vara förberedda inför jaktsäsongen ger vi er ett antal tips och idéer för vad ni kan göra på skjutbanan.