Våra naturvårdsskogar

Naturvårdsskogar är skogar som vi helt sätter av för naturvård. De omfattar cirka 300 000 hektar, vilket utgör tio procent av Sveaskogs produktiva skogsmark nedanför fjällen och utanför ekoparkerna.

Storleken på naturvårds­skogarna varierar från en halv upp till flera hundra hektar och rangordnas beroende på hur värdefull skogen är ur ett naturvårdsperspektiv. Metoden är utvecklad i dialog med forskare, myndigheter och ideella organisationer.

Om du vill läsa mer om hur naturvårdsskogar väljs ut och prioriteras, läs Sveaskogs naturvårdsarbete eller Prioritering av naturvårdsskogar

Kvalitetshöjande inbyten

Sveaskog genomför regelbundna kontroller av naturvårdsskogarna, där vi säkerställer att de skogar med högst naturskyddsvärde är de som ingår i systemet. I samband med detta upptäcks och skyddas tidigare okända skogar, medan de lägst rankade restaureringsskogarna återgår till att bli produktionsskogar. Resultatet av dessa inbyten blir en ständig kvalitetshöjning av våra naturvårdsskogar.

De främsta resultatet vi kan se av arbetet med naturvårdsskogar över tid är en ökning av mängden nyckelbiotoper och andra skogar med mycket höga naturvärden , samtidigt som mängden restaureringsskogar minskar.

Bild på Peter Bergman

Peter Bergman