Järvzoo

Sveaskog och Järvzoo, Nordens vildmarkspark i Järvsö, har inlett ett samarbete för att bevara och gynna den vitryggiga hackspetten. 

Samarbetet omfattar inledningsvis finansiering för uppförande av en ny publik hackspettsanläggning i vildmarksparken. På sikt ska samarbetet även omfatta återställande av fågelartens naturliga livsmiljöer med lövskog och våtmarker samt att livskraftiga fågelindivider släpps ut i dessa lämpliga naturområden.