Fiskevård i Malingsbo-Kloten

Sveaskog arbetar för en hållbar utveckling av fisket och för att värna livsmiljön så att den biologiska mångfalden bevaras. Allt fiske ska bedrivas på ett biologiskt och etiskt sätt så att förutsättningar ges för utveckling av naturligt reproducerande fiskbestånd.

En del av intäkterna från våra kommersiella produkter används till fiskevårdande åtgärder som förbättring av lekbottnar, undanröjning av vandringshinder, införande av lämpliga fiskeregler och tillsyn. De syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart fiske.

Vi sätter i vissa fall ut fisk och samverkar med andra intressenter i ett antal lokala fiskevårdande projekt. 

Tillsammans gynnar vi öring i Hedströmmen

Sveaskog, Sportfiske För Morgondagen (SFM), Skogsmästarskolan (SLU), Mälarenergi, Länsstyrelsen i Västmanland och Skinnskattebergs kommun står bakom en gemensam vision som lyder:

”Öringen i Hedströmmen ska vara av lokal stam och självreproducerande till glädje för sig själv och till nytta för sportfiskare och flodpärlmusslor.”

Hedströmmen i Baggådalen (Malingsbo) är välbesökt av sportfiskare från hela Mälardalsregionen. I Hedströmmen bedrivs ett populärt sportfiske. Det finns en lokal stam av öring (”Hedströmsöring”) men det sätts årligen ut odlad öring då den lokala stammen är alldeles för liten för sportfisket. För att tåla fisket behöver beståndet av Hedströmsöring stärkas ordentligt. De behöver även bli fler för att flodpärlmusslor ska kunna försöka sig. Musslorna lever den första perioden av sitt liv fastsittande på öringens gälar. Där utvecklas de från larv till små musslor. Utan den förvandlingen kan det inte bli fler musslor. De odlade öringarna som sätts ut för fiske fungerar tyvärr inte som värdfisk åt musslorna. Därför behövs ett välmående bestånd av lokal öring med god föryngring. Det börjar bli bråttom, för flodpärlmusslorna i Hedströmmen håller på att dö ut.

Vad är genomfört?

För att gynna öringen har ett flertal dammar öppnats upp i Hedströmmens avrinningsområde. Länsstyrelsen, Mälarenergi, Sveaskog och Sportfiskarna har stått för insatserna. Utöver detta bedriver Skogsmästarskolan (SLU) och Sportfiske För Morgondagen (SFM) ett intensivt fiskevårdsarbete för att gynna lek- och uppväxtområden för öring och erbjuda fina platser för fiske.

Vad ska hända?

Hedströmsöring som är könsmogen kan ge upphov till mycket yngel och är väldigt viktig för att Hedströmsöringarna ska kunna bli fler. Den behöver sättas tillbaka om den fångas. Den odlade öring som sätts ut för sportfisket ska fenklippas för att kunna särskilja den från Hedströmsöringarna. Odlad öring kommer fortsätta att sättas ut. Yngel av Hedströmsöring kommer att sättas på platser där det finns flodpärlmussla. Fortsatt biotopvård samt elfisken kommer att genomföras.

 

Fiskevård

  • Fiskevård handlar även om att skydda de fiskar som finns i vattnet, vilket vi försöker göra genom våra fredningsperioder under hösten.
  • Fredningsperioden är till för att lekfiskarna ska överleva och förhoppningsvis återkomma för att leka igen nästkommande höst.
  • Vissa fiskeregler är lagstadgade och utfärdas av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) medan andra bestäms lokalt av fiskevårdsområdena, med stöd av lagen om fiskevårdsområden. Vi hoppas att alla förstår meningen med fiskereglerna och respekterar dessa.