Elfiske

För att få en bra bild över hur produktionen är över en längre tid så elfiskar vi årligen på förutbestämda lokaler. Lokalerna är valda med omsorg för att spegla hur den totala produktionen ser ut. Många av våra lokaler har fiskats över lång tid men ibland tillkommer det nya lokaler för att exempelvis undersöka resultat av biotopförbättringar. 

Med hjälp av elfiskestaven sluts en strömkrets under 4-8 sekunder och fisken attraheras/bedövas en kort stund. Samtidigt så följer man efter elfiskestaven med en håv och fångar upp den bedövade fisken. Vi är alltid minst två personer vid ett elfiske. En som fiskar och en som sköter kabeln och håller den vattenfyllda hinken med fisk.

När fisket är klart och alla fiskar är artbestämda, längdmätta och protokollförda återförs fisken skonsamt till sitt rätta element. Fisken får ”vakna upp” i friskt vatten innan återutsättning.

För att få elfiska krävs olika tillstånd samt en speciell elfiskeutbildning. När arbetet i fält är klart återstår inrapporteringen till elfiskeregistret. Elfiskeregistret administreras av instutitionen för akvatiska resurser hos SLU.