Våtmarksprogram med 100 nya våtmarker

Vi ökar antalet restaurerade våtmarker från cirka 4 till minst 20 per år, varav minst hälften är större än två hektar. Våtmarker är kraftfulla kolsänkor, vilket innebär att det blir en effektiv klimatåtgärd.

Vi ska återskapa eller nyskapa 100 nya våtmarker, varav hälften ska vara över två hektar. Det kan vara en variation av öppna våtmarker, sumpskogar och andra fuktiga miljöer. Att återfukta högproduktiva dikade områden dämpar avgången av koldioxid och har stor betydelse för klimatet. De fuktiga miljöerna är också viktiga för den biologiska mångfalden och tillrinningen av vatten i skogen.

I ett varmare klimat, med risk för fler skogsbränder, är ökad förekomst av vatten i skogslandskapet även en åtgärd för klimatanpassning som kan minska skogens sårbarhet för brand.

Åtgärder Mål 2023 Utfall 2023 Mål 2027
Antal restaurerade våtmarker (årligt utfall) 25 46 20
Antal restaurerade våtmarker (ack. från 2021) 60 81 144

Läs mer om restaurering av våtmarker