Återställa 10 rinnande vattendrag

Rensningen av bäckar, åar och älvar för timmerflottning eller kraftutvinning har haft stor negativ påverkan på de ekologiska värdena i vattnen. I samarbete med länsstyrelser och lokala föreningar har vi valt ut tio särskilt värdefulla vattensystem som vi varsamt börjat restaurera. 

Att återskapa ekologiska strukturer – skapa kantzoner av löv, lägga tillbaka stenblock i strömfåror, riva kraftverksdammar, lägga ut grus på lekbottnar etc – i och runt vattendrag är en viktig insats för den biologiska mångfalden. Här har Sveaskog lång erfarenhet från bland annat arbetet med Mörrumsån och ett antal större älvsystem i norra Sverige. Det kommer att ge stor effekt för arter som behöver rinnande vatten och för att förstärka skogsmarkens ekosystem.

Eftersom skötsel av vattendrag ofta är en fråga för flera olika aktörer är det här ett område där det är en fördel att samarbeta med andra markägare, myndigheter och ideella (lokala) krafter. De kommande fem åren påbörjar vi att med noggrann planering och varsamhet återställa tio särskilt värdefulla vattensystem.

Åtgärder Mål 2023 Utfall 2023 Mål 2027
Antal färdigställda vattendrag (ack. från 2021) 2 3 12
Antal pågående vattendrag 8 8 3

Läs mer om restaurering av vattendrag