Vandring i Ekopark Raslången

Sveaskog i korthet

Sveaskog är Sveriges största skogsägare – vi äger 14 procent av Sveriges skogsmark och har i medeltal 825 medarbetare verksamma runt om i landet. Svenska staten är vår ägare.

Vad är Sveaskog?

Sveaskog är ett statligt affärsdrivande aktiebolag samt Sveriges största skogsbolag.

När bildades Sveaskog?

Sveaskog bildades 1999, uppdraget är förvaltning och skogsproduktion. Sveaskog växte fram ur Assi Domän (en fusion mellan Domänverket och Assi, Aktiebolaget statens sågverksindustrier), som ägnade sig - förutom förvaltning och skogsproduktion - även åt industriverksamhet.

Hur mycket mark har Sveaskog?

Vi har sammanlagt 3,9 miljoner hektar mark, vilket motsvarar ungefär tio procent av Sveriges samlade areal.

Var finns marken?

Sveaskog har mark över hela landet, förutom på Gotland. De största koncentrationerna finns i Norrbottens, Västerbottens, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län, samt de i tre Smålandslänen. Som kuriosa kan sägas att vi har mer mark i Stockholms län och Skåne än vad vi har i ett utpräglat skogslän som Värmland.

Har ni bara skog?

Nej, vi är förutom att vara Sveriges största skogsägare även Sveriges enskilt största vattenägare. En fjärdedel, eller en miljon hektar, av det samlade markinnehavet utgörs av kalfjäll, myr, vattendrag, sjöar, hällmark, sumpskog och andra former av så kallade skogliga impediment - alltså lågproduktiv skog.

Hur mycket produktiv skogsmark* har Sveaskog?

Cirka tre miljoner hektar, vilket motsvarar 14 procent av den totala arealen produktiv skog i Sverige.

*Mark som med högre skogstillväxt än 1 skogskubikmeter (m3sk) per hektar och år och som anses lämplig för, och som till största delen används för, virkesproduktion

Brukar ni all produktiv skogsmark?

Nej, vi har avsatt ungefär 450 000 hektar produktiv, framförallt äldre skog (15 procent av den produktiva marken) i ekoparker och naturvårdsskogar. Utöver lämnar vi ofta också en hel del större ytor vid avverkning – alltså kantzoner, större skogsgrupper och substrat. Om vi räknar på hela vårt markinnehav brukar vi ungefär 57 procent.

Bedriver ni bara skogsbruk?

Nej, vi säljer (skogs-)fastigheter och jakt- och fiskekort och tillhandahåller jaktarrenden och andra typer av markupplåtelser.

Hur styrs Sveaskog?

Villkoren för Sveaskog sätts ytterst av Sveriges riksdag och regering. Kontrollen över ägarskapet ligger under regeringen, via näringsdepartementet, och som utser styrelse. Sveaskogs verksamhet regleras av propositionen 2009/10:169. Den dagliga driften av bolaget sker ytterst genom koncernledningen, ledd av VD och koncernchef.

Hur går företaget?

Sveaskog är ett vinstdrivande statligt aktiebolag där en del av uppdraget är att generera vinst till ägaren, svenska staten (se faktaruta).

Vad gör ni med vinsten?

En del återinvesteras i bolaget och en del betalas ut till ägaren, svenska staten (se faktaruta).

Senast uppdaterad: 2022-04-05