Plantering och sådd

Vi ser till att ny skog växer upp på hygget. Varje år sätter vi ungefär 45 miljoner plantor (cirka 22 000 hektar plantering) och sår 2 500 hektar på våra marker. Det engagerar mer än 1 000 personer.

Tre föryngringsmetoder

Vi använder tre olika föryngringsmetoder: plantering, sådd och naturlig föryngring från fröträd. Plantering är dyrast men ger säkraste resultatet. Naturlig föryngring är billigast, men ger inte alltid samma goda resultat som vid plantering. Sådd av skog som föryngringsmetod fungerar bra för tall på vissa marktyper.  

Markberedning

Föryngring är en viktig förutsättning för ett hållbart skogsbruk. Att plantera nya plantor eller så frön kombinerar vi normalt med en markberedning, eftersom det skapar en bra livsmiljö för både plantor och frön. Överlevnaden och tillväxten ökar. Det blir en snabb och säker föryngring. 

Många positiva effekter

Markberedning i skogen görs lite av samma skäl som när bonden plöjer sin åker. Mineraljorden blir tillgänglig när man delvis vänder på jorden med en särskild markberedare. Förutom att själva planteringsarbetet går smidigare på en markberedd yta, förbättrar markberedningen plantornas livsmiljö positivt på flera olika sätt:

  • marktemperaturen höjs
  • vatten- och syrebalansen i marken förbättras
  • näringstillgången för plantan ökar
  • plantan får bättre skydd mot konkurrerande vegetation
  • plantan får bättre skydd mot de vanligaste skadeinsekterna

Hänsyn till rennäringen

Sveaskogs inriktning vid markberedning är att undvika mer markpåverkan än vad som krävs för ett bra föryngringsresultat. I norra Sverige ligger Sveaskogs marker i stor utsträckning inom renskötselområdet, där samerna har rätt att bedriva renskötsel. Det innebär att vårt skogsbruk och samernas renskötsel samsas om samma marker. Det fungerar med en ömsesidig respekt för varandras verksamhet. Därför samråder vi alltid med rennäringen när vi planerar avverkning och markberedning inom renskötselområdet.

Trädslagsval

Sveaskogs skogar består av ca 64% tall, 27% gran och 9% löv.

Trädslag har olika förmåga att etableras och växa i ett skogsområde. De har även olika förmåga att stå emot påfrestningar och att hävda sig i konkurrensen med andra trädslag. Kvaliteten på det virke som skogen producerar skiljer sig dels mellan trädslagen, dels för enskilda trädslag beroende på område, föryngringsmetod och beståndsskötsel. När Sveaskog väljer trädslag och metod för föryngring tar vi hänsyn till såväl förhållanden i det aktuella skogsområdet som efterfrågan på marknaden. Inom en överskådlig tid är gran och tall de mest efterfrågade trädslagen av skogs- och träindustrin och dessa trädslag är därför den bästa investeringen vid skogsföryngring.

Samtidigt ökar vi andelen lövskog genom att bevara naturligt föryngrade lövträd och genom att plantera lövträd, framför allt i ekoparker. Vi strävar efter att lövträden ska utgöra minst 10 % i barrdominerade bestånd när förutsättningarna finns. Syftet är dels att gynna biologisk mångfald, dels att kunna möta efterfrågan på marknaden.

Förädlat frö- och plantmaterial

För att öka tillväxten i skogen och kvaliteten på skogsråvaran använder Sveaskog förädlat frö- och plantmaterial.

Det svenska skogsbruket har använt fröplantager sedan 1940-talet för att få fram förädlade fröer anpassade efter olika regionala förhållanden. En fröplantage kan bestå av ca 8 000 träd. Förädlingen sker genom att utvalda träd får korsa sig fritt på plantagerna. Det ger frön som är tyngre och genetiskt bättre än de från skogen.

Dagens förädlade frön och plantor som Sveaskog använder växer i genomsnitt cirka 15 % bättre än oförädlade. Sveaskogs affärsområde Svenska Skogsplantor har anlagt tredje omgångens fröplantager som nu börjar ge frön med cirka 25% bättre tillväxt än frön från naturliga skogsbestånd. Den fjärde omgångens fröplantager, som kan ge upp till 35 % bättre tillväxt, kommer att kunna producera sina första frön runt år 2035.