Långsiktig inriktning för hållbart skogsbruk

Sveaskog har antagit en långsiktig inriktning för ett hållbart skogsbruk. Ambitionen med inriktningen är att gå i spetsen för den EU-gemensamma strategin för biologisk mångfald i Sverige.

Med inriktningen vill Sveaskog förena fortsatt hög och säker virkesleverans med storskaliga insatser för ökad biologisk mångfald. På ett kraftfullt sätt vill vi bidra till att nå de svenska miljömålen, Parisavtalet liksom EU:s biodiversitetsmål. Åtgärderna syftar till att öka den biologiska mångfalden och stärka motståndskraften mot klimatpåverkan i skogsmarken.

När Sveaskog vintern 2020 påbörjade arbetet med den nya inriktningen var en av utgångspunkterna att hotet mot världens biologiska mångfald är lika akut som klimathotet och att åtgärder för klimatet inte kan sättas före åtgärder för biologisk mångfald. En skogsmark med en försvagad biologisk mångfald är också mer känslig för klimatförändringar.

Precis som andra skogsbolag kan Sveaskog se problem på grund av högre temperaturer. Ökade skador vid storm, torka, ökade insektsangrepp, rötskador, svårigheter med grobarhet vid föryngring och fler arter av klövvilt som vandrar längre norrut är exempel. Sveaskog måste klimatanpassa skogen och genomföra åtgärder för en ökad biologisk mångfald. Det finns inga alternativ..

I ett första skede har Sveaskog beslutat att under kommande femårsperiod genomföra följande åtgärder inom tre olika delar av skogslandskapet: De brukade skogarna, vattnet i skogen och naturvårdsskogarna. Dessa åtgärder ska bidra till nationella och EU-gemensamma mål för klimat och biodiversitet. 

Nyhetsbrev