Effekt 20 – en långsiktig investering i naturvård

Sedan 2009 bedriver Sveaskog Effekt 20, ett 25-årigt utvärderingsprojekt för att mäta effekten av företagets naturvårdsinsatser vetenskapligt. Redan efter några år kunde man se resultat när den rödlistade raggbocken ökade i antal i en av ekoparkerna.

Effekt 20, som löper från 2009 till 2033, består av två huvudspår; det ena är en fågelinventering och det andra en insektsinsamling och artbestämning. 

- Vi tänker att dessa organismgrupper kan ge viktiga svar på vilka effekter förändringar i landskapet har, säger Malin Norderman, naturvårdsspecialist på Sveaskog.

Sex ekoparker och fyra referenslandskap inventeras

Sex ekoparker och fyra referenslandskap ingår i Effekt 20. Referenslandskapen och ekoparkerna ska vara lika varandra skogsmässigt och naturgeografiskt.

- Men de får inte vara ”för nära” geografiskt så att det finns risk att fågel- och insektspopulationerna spiller över för mycket mellan områdena, säger Malin Norderman.

Insektsinventeringen görs i tre år i rad, sedan görs ett uppehåll i sju år innan inventeringen åter löper under en treårsperiod. Själva inventeringen inleds med att man skapar högstubbar (se bilden) och sedan fäster plexiglasskivor på stammar med behållare under, där insekterna ramlar ner.

Död ved gynnar

I Ekopark Hornsö, i sydöstra Småland, konstaterade Sveaskog tidigt ökade populationer av den rödlistade skalbaggsarten raggbock. Under flera år har man från Sveaskogs sida, tillsammans med länsstyrelsen i Kalmar, arbetat med att glesa ut barrskog för att gynna lövträden samt att på aktiv väg skapa död ved, bland annat högstubbar.

- Effekt 20 ett projekt som vi satsar väldigt mycket på. Syftet är att följa upp vad vi gör i våra ekoparker, där vi lägger mycket pengar och resurser. Hur stor naturvårdsnytta får vi ut av våra satsningar, säger Malin Norderman.

Naturvårdsåtgärder utvärderas vetenskapligt

För att säkerställa nyttan med Effekt 20 samarbetar Sveaskog med en forskargrupp vid SLU i Umeå som hjälper till att samla in och analysera datan.

- Det här blir ett sätt att utvärdera våra metoder vetenskapligt. Med all rimlighet är arbetet med restaurering och strukturer bra och viktigt, men det kan man inte säga med hundra procent säkerhet utan noggrann vetenskaplig analys. Det här är ett sätt att utvärdera våra metoder vetenskapligt, säger Malin Norderman och tillägger:
- Det är väldigt roligt att arbeta med ett projekt som löper så lång tid.

Fågelinventeringsdelen av Effekt 20 kommer att genomföras under mars och april – vartannat år i norra Sverige och vartannat år i södra Sverige – innan flyttfåglarna anländer. Även fågelinventeringen görs från och med 2020 i samarbete med SLU.

Att det är stannfåglar som undersöks beror, enligt Malin Norderman, på att förändringar i populationerna tydligare kan kopplas till lokala förutsättningar jämfört med flyttfåglar där förändringar kan bero på att förutsättningarna förändrats någon annanstans.

 

För mer information

Effekt 20

Effekt 20 kartlägger Sveaskogs arbete med att följa upp genomförda naturvårdsinsatser för att se om resultatet motsvarar förväntningarna.

Projektet bygger på insekts- och fågelinventeringar i utvalda ekoparker runt om i landet. Totalt genomförs fågelinventeringar i sex olika ekoparker (Rosfors, Käringberget, Hornslandet, Färna, Omberg och Hornsö) samt insektsinventeringar i fem ekoparker (Rosfors, Käringberget, Hornslandet, Färna och Hornsö) med jämna intervaller.

Effekt 20 pågår i inledningsvis 25 år och introducerades 2009.

Bild på Peter Bergman

Peter Bergman