Hyggesbegränsning utifrån landskapspåverkan

Hyggenas storlek och läge planeras i förhållande till landskapsbilden. Varierande tidpunkt för avverkning i homogena områden ger åldersvariation i ny skog.

Sveaskog utreder hur en begränsning av storlek på hyggen, utöver de kriterier som Sveaskog i dag följer inom ramen för certifieringen FSC, kan göras för att på bästa sätt bidra till etablering av en grön infrastruktur och öka upplevelsevärdena i landskapet.

Nyhetsbrev