Optimalt plantval för ett förändrat klimat

Vid nyplantering väljer vi plantor med speciellt utvecklade egenskaper, optimala för platsen och väl anpassade för dagens och framtidens klimat och därmed med större motståndskraft mot skadeangrepp av olika slag.

Vi planerar alltid för 10% lövinslag i barrskogen, och ökar planteringen av rena lövskogar. Detta ökar samtidigt de ekologiska värdena i det brukade landskapet då till exempel mer död lövved kommer att finnas.

Åtgärder Mål 2022 Utfall 2022 Mål 2027
Förädlingsvinst på satta plantor (%) 13,2 14 14,8
Planterad areal sticklingar (hektar/år) 0 0 600
Anlagda 4O (Fjärde generationens) plantager gran och tall (antal/år) 1 0,5 3
Björk, planterad årlig areal (hektar/år) 155 164 760
Sibirisk lärk, planterade årlig areal (hektar/år) 190 120 410

Nyhetsbrev