Initiativ för bättre samexistens med rennäringen

Vi eftersträvar ett fungerande mångbruk på Sveaskogs marker. För att bättre samordna den övergripande planeringen för skogsbruk i samexistens med renbete vill vi få till stånd en gemensam landskapsplanering i dialog med rennäringen. 

Den nya samplaneringsprocessen innebär en tidig och gemensam planering av åtgärder, där de gemensamma underlagen visar både rennäringens nyttjande av marken och de skogsbruksåtgärder som föreslås. 

För att underlätta samplaneringsprocesserna har åtgärder som ett digitalt verktyg, samplanering.se, tagits fram. Målet är att underlätta den gemensamma planeringen av skogslandskapet genom att digitalt åskådliggöra hur skogsmarken och renbetet förändras över tid i landskapet. Vi har även infört ett erbjudande om kostnadsersättning vid deltagande i samråd och samplanering.

Nyhetsbrev