Utökad röjning och gallring i renskötselområdet

I hela norra Sverige, där Sveaskog samexisterar med renskötseln, ska vi omsorgsfullt röja och gallra för att gynna renens huvudföda, marklevande lavar. Insatserna ska beakta önskemål från samebyarna för att ge god effekt.

Röjning och gallring är av samebyarna ofta efterfrågade åtgärder i renskötselområdet. Framkomlighet i landskapet underlättas för renskötseln samtidigt som förutsättningarna för marklavstillväxt gynnas då ljusinstrålningen till marken ökar i samband med utglesning av unga och medelålders skogar.

I särskilt viktiga områden exempelvis kring en flyttled kan uttaget ökas för att ytterligare glesa ut beståndet och underlätta flytt av renhjorden.

Åtgärder Mål 2023 Utfall 2023 Mål 2027
Åtgärder utökad areal röjning (hektar/år) 3 310 2 122 5 100
Åtgärder utökad areal gallring (hektar/år) 722 933 1 200

Nyhetsbrev