Utökad röjning och gallring i renskötselområdet

I hela norra Sverige, där Sveaskogs mark sammanfaller med renskötseln, ska vi omsorgsfullt röja och gallra för att gynna renens huvudföda, marklevande lavar. Insatserna ska anpassas till önskemål från samebyarna för att ge god effekt.

Röjning och gallring är av samebyarna ofta efterfrågade åtgärder i renskötselområdet. Framkomlighet i landskapet underlättas för renskötseln samtidigt som förutsättningarna för marklavstillväxt gynnas då ljusinstrålningen till marken ökar i samband med utglesning av unga och medelålders skogar.

I särskilt viktiga områden exempelvis kring en flyttled kan uttaget ökas för att ytterligare glesa ut beståndet och underlätta flytt av renhjorden.

Åtgärder Mål 2022 Utfall 2022 Mål 2027
Åtgärder utökad areal röjning (hektar/år) 2 925 2 479 5 100
Åtgärder utökad areal gallring (hektar/år) 200 385 1 200

Nyhetsbrev