Hyggesfritt i de mest besökta ekoparkerna

Vi övergår till hyggesfritt skogsbruk i våra mest besökta ekoparker.

Vi övergår till hyggesfritt skogsbruk, till exempel mosaik- eller luckhuggning, i de brukade delarna i våra fem mest publika ekoparker: Omberg, Böda, Raslången, Halle-Hunneberg och Hornslandet. 

Detta kompletterar de fyra försöksområden som Sveaskog redan har och kan bidra till att ekoparkerna får ökade upplevelsevärden för friluftsliv och naturturism och bidrar också till att öka kunskapen om alternativa skogsbruksmetoder och hur dessa kan tillämpas i större skala.

Exempel på hyggesfritt i Ekopark Halle-Hunneberg

Åtgärder Mål 2022 Utfall 2022 Mål 2027
Avverkat hyggesfritt (hektar/år) 150 62 70

Läs mer om hyggesfritt skogsbruk

Nyhetsbrev