Markberedning

Regelbundna markberedningsinsatser i vårt egna skogsinnehav gör att vi ofta finns nära privata skogsägare.

Markberedning innebär att man preparerar marken efter en slutavverkning, så att den blir förberedd för föryngring. Oavsett om det gäller plantering, sådd eller naturlig föryngring är markberedning en effektiv och ofta nödvändig åtgärd för att uppnå ett lyckat föryngringsresultat.

Som Sveriges största skogsägare och skogsvårdare markbereder vi årligen stora arealer skogsmark över hela landet. Tack vare vår storlek, erfarenhet och vårt driv att hela tiden utveckla såväl teknik som metoder kan vi erbjuda våra kunder värdefulla fördelar.

Sveaskog har stöttat utvecklingen av mer effektiva instrument, treradiga harvar, som gör att större arealer kan markberedas på kortare tid. Vi ligger långt framme inom GPS-loggning som ger möjlighet att enkelt kolla av hur markberedaren har kört. Loggningen underlättar för planteringen och är ett kvitto på att hela arealen markberetts.

Tack vare vår stora verksamhet har vi arbetat in systematiska rutiner som medför hög kvalitet i utförandet och en högleveranssäkerhet, vilket är en viktig fördel Den som anlitar oss kan vara säker på att markberedningen utförs med hög kvalitet. Vår storlek gör också att vi ofta finns geografiskt nära, vilket håller nere flyttkostnader för maskiner och utrustning.

Vilken påverkan har markberedning?

Markberedning ger flera positiva effekter på plantornas livsmiljö:

  • Marktemperaturen höjs
  • Vatten- och syrebalansen i marken förbättras
  • Näringstillgången för plantorna ökar
  • Plantorna får bättre skydd mot konkurrerande vegetation
  • Plantorna får bättre skydd mot de vanligaste skadeinsekterna

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du inte hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift

Beställ i god tid

  • Markberedning kan inte utföras när marken är frusen. Ha därför god framförhållning när du har behov av att markbereda.