Gallring

Vi lägger stor vikt vid att planera och följa upp gallringsuppdragen.

Gallring är en viktig åtgärd som bör göras i rätt tid. Genom att ta ut svaga och skadade träd, och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa stammarna, skapas ett värdefullt bestånd för framtiden. Dessutom ger gallringen lönsamma virkesuttag flera gånger under skogens omloppstid.

Avverkningskostnaden vid föryngringsavverkning blir lägre i en gallrad skog. Samtidigt är gallring en åtgärd som kräver erfarenhet, kompetens och skicklighet för att nå hög effektivitet och minimera mark- och trädskador. 

Vi har de teoretiska, praktiska och tekniska kunskaper som krävs för att göra dina gallringsuppdrag skonsamma och lönsamma, och vi ligger i framkant när det gäller ny teknik. Vi är bra på att få ut sågbart timmer i våra gallringar och tack vare att vi har många olika kunder kan vi maximera virkesvärdet. Vi är också skogsägare - om än i stort format - så vi är måna om att få ut så högt värde som möjligt ur varje bestånd. 

Effektiv och skonsam gallring

Vid gallring kör vi på risade vägar för att minimera risken för markskador i skogen. Risade vägar minskar också slitaget på maskinen och maskinföraren skonas. Arbetssättet går under namnet MMM (Mark-Maskin-Människa).

Vi är också aktiva inom utvecklingsprojekt som förbättrar arbetsmiljö, effektivitet och miljöprestanda i skogsbruket. Vi har till exempel stöttat utvecklingen av bandgående skogsmaskiner som minskar markskador, ger ett lägre marktryck och minskar helkroppsvibrationerna för förarna. 

Vi GPS-planerar alla föryngringsavverkningar och gallringar. Utifrån planeringen genereras en digital karta över skiftet med alla viktiga produktions- och miljömässiga uppgifter. Kartan överförs sedan till informationssystemen hos de maskiner som ska utföra gallringen. Detta gör att förarna kan optimera produktiviteten och miljöhänsynen efter de specifika förutsättningar som gäller för varje enskilt skogsskifte. Vi använder oss av den senaste tekniken i våra gallringsskördare som hjälper våra maskinförare att gallra rätt.

Flexibel flerträdsteknik

Vi använder oss av flerträdsteknik, det vill säga kompletterar skördarens aggregat med en utrustning som gör att skördaren kan samla ihop och effektivare bearbeta fler stammar samtidigt.

Flerträdshanteringen är också bra för klimatet tack vare att den minskar bränsleförbrukningen.

Gallringskunskaper

Som Sveriges största skogsägare har vi en gedigen erfarenhet av gallring, som vi delar med oss av vid gallringsuppdrag. Vi ger råd kring allt från riktlinjer för stamval och olika gallringsformer, till principer för trädslagsblandning. 

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du inte hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift

Så fungerar flerträdstekniken

  • Flerträdsutrustningen består av två så kallade ackumulatorarmar, bredare mäthjul och en speciell typ av matarvalsar.
  • Ackumulatorarmarna håller fast stammarna medan kvistknivarna kan öppnas för att gripa ytterligare träd.
  • När föraren samlat ihop 3-4 stammar kvistas hela ”knippet”.
  • Utrustningen kan enkelt kopplas ifrån när man vill avverka på vanligt sätt. Det är just denna flexibilitet som möjliggör produktionsökningen.

Visste du att…

  • löpande uppföljningar och kontroller är en viktig del av vår kvalitetssäkring i gallringar. 
  • våra maskinförare regelbundet följer upp och kontrollerar allt från trädval och volymer till eventuella skador. Utöver dessa kontroller görs stickprov av våra planerare och arbetsledare.