• Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering

En certifiering gynnar skogsägare både på kort och lång sikt – den ökar det ekonomiska värdet på virket.

Via Sveaskog kan skogsägare certifiera sin skog, enligt FSC® och PEFC, och därigenom få ett mer ansvarsfullt och lönsamt skogsbruk.

I hela världen ökar miljömedvetandet, vilket syns i handeln med produkter från skogs- och träindustrin. Certifiering blir ett allt starkare konkurrensmedel för företag som tillverkar produkter, och ett allt viktigare argument för konsumenterna som köper dem. Genom att certifiera skog blir den därför mer efterfrågad och värdefull.

Den ökande efterfrågan på certifierad träråvara innebär att certifierat virke får ett ökat ekonomiskt värde. Certifiering är dessutom en långsiktig värde- och kvalitetssäkring. Att certifiera skog ger en marknads- och miljömässig kvalitetssäkring av skogsbruket. Certifikatet är ett kvittoförframsynta skogsägare som tar ett långsiktigt ansvar.

Certifieringen gynnar Sverige och världen

Båda certifieringarna innebär en internationell gemenskap där alla jobbar för ett ansvarsfullt skogsbruk. Ur nationell synvinkel är certifierade skogsägare med och stärker Sveriges position som betydelsefull skogsnation och träets konkurrenskraft gentemot material som inte är förnybara. Det gynnar alla skogsägare, även kommande generationer.

Vi vet hur man gör, och hjälper gärna dig

Vi på Sveaskog är certifierade och sköter all vår egen skog enligt FSC®:s och PEFC:s. kriterier. Det innebär att vi vet hur man förenar ett ekonomiskt lönsamt med ett miljömässigt och socialt ansvarstagande skogsbruk. Vi hjälper gärna skogsägare med det praktiska runt en certifiering.

Sveaskog samarbetar med Skogscertifiering Prosilva AB som tillhandahåller gruppcertifikatet.

Sveaskogs logolicensnummer FSC® C008344. 

Vad krävs för en certifiering?

Är du skogsägare och intresserad av att certifiera din skog? Då kan det vara bra att känna till vilka krav som ställs.

Vi går tillsammans igenom vad en certifiering innebär för dig och din skogsfastighet. Vi skriver ett avtal där ditt, Sveaskogs och Prosilvas åtagande framgår.

Du måste ha en uppdaterad skogsbruksplan och uppfylla de krav som ställs på naturvård och kulturvård. Det ställs därtill krav på öppenhet, dokumentation och kontinuerlig kontakt med en virkesköpare hos Sveaskog.

Finns det anställda måste du ställa krav på att de har rätt kompetens. Äger du mer än 1 000 ha skog bör du dessutom ha en offentlig sammanställning över vad som hänt på fastigheten det senaste året. 

Vid frågor rörande certifieringar, kontakta din närmaste virkesköpare.

Senast uppdaterad: 2022-04-29