Sveaskog och Holmen överklagar beslut om skyddsjakt

Skogsbolagen motsäger sig förutsättningarna i länsstyrelsens beslut gällande genomförandet av skyddsjakt.

Sveaskog och Holmen lämnade den 8 februari in en ansökan om att bedriva skyddsjakt. Bakgrunden är att markägare och jägare gemensamt föreslagit en avskjutning på 14 590 älgar i länet, vilket fastställts av länsstyrelsen. Den faktiska avskjutningen har blivit cirka 2000 älgar färre vilket bidragit till stora vinterkoncentrationer av älg. Sveaskog och Holmen ville med en skyddsjakt lokalt minska de helt oacceptabla betesskador som uppstår på våra ungskogar.

Omfattande betesskador, som vi har i delar av Västerbottens län idag, gör att vi på flera platser inte når upp till Skogsvårdslagens krav på återbeskogning. Det medför betydande förlust för markägaren i form av produktionsbortfall men även ett brott mot lagen med risk för vite som en följd.  

För att lyckas med målet att nå godtagbara betesskador och en viltstam i balans behöver länsstyrelse och Skogsstyrelse agera enhetligt och skapa förutsättningar för markägare och jägare att nå målen i älgförvaltningen. Länsstyrelsen som myndighet försvårar skogsägarens försök till åtgärder för att komma till rätta med de omfattande betesskadenivåerna.  

Vår vilja är att jakten ska bedrivas på hösten då förutsättningarna för att nå avskjutningsmålen är som bäst. Att bedriva skyddsjakt är en lokal krisåtgärd för att skydda skogliga värden och förhindra trafikolyckor med älg.

I svaret på vår ansökan om skyddsjakt begränsar länsstyrelsen antalet älgar från 70 till 20. De förutsättningar som är angivna i länsstyrelsens beslut gör att det blir svårt att genomföra skyddsjakten på ett tillfredställande sätt.  

Beslutet är otydligt samt innehåller många begränsningar. Vi lämnar fredagen den 22 februari in en överklagan. 

 

David Berglund, Skogsvårdschef Sveaskog

Mattias Westerlund, Regionchef Holmen