Tio år kvar till 2030 – hållbarhetsarbetet i fokus

Intresset för Agenda 2030, FN:s 17 globala hållbarhetsmål, blir allt större. Det ökade klimatintresset sätter press och ställer förväntningar på politiker, lokalsamhälle och inte minst företag att öka hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetsdiskussionen styr ofta in på områden som klimat och miljö. Logiskt med tanke på vad en alltför kraftig ökning av medeltemperaturen skulle innebära för natur, växter och djur. Agenda 2030, ett internationellt ramverk med 17 globala hålbarhetsmål framtaget av FN, lyfter även social och ekonomisk hållbarhet. Utöver det som kan kopplas till klimat och miljö. 

– De visar på ett tydligt sätt hur de olika hållbarhetsperspektiven hänger ihop och inte kan separeras. Under vart och ett av de 17 hållbarhetsmålen finns sammanlagt 169 mer konkreta delmål. Nu är det viktigt analysera vilka av delmålen som är mest relevanta för oss och hur vi kan bidra på ett konkret sätt, säger Lena Sammeli-Johansson, hållbarhetschef på Sveaskog.

Enligt den svenska regeringens handlingsplan för Agenda 2030 ska Sverige vara ledande i genomförandet av de 17 målen. För Sveaskog innebär det att företaget arbetar med att nå så många av målen som möjligt.

Redan idag finns tydliga strategier för fem av målen: jämställdhet, hållbar energi, anställningsvillkor och hållbar ekonomisk tillväxt, klimatpåverkan samt ekosystem och biologisk mångfald (se utförligare beskrivning i faktarutan).
– Vi gjorde en kartläggning 2017 för att få en bild över hur vi förhåller oss till alla de 17 målen. Vi ser att det går att referera till i stort sett alla mål utifrån det vi redan gör i Sveaskog.

Med tio år kvar till 2030 vill allt fler – kunder, samarbetspartners, leverantörer och allmänhet – se ökat tempo i omställningsarbetet. Lena Sammeli-Johansson märker att intresset för hållbarhetsfrågor växer, både internt och externt.
– Utmaningen nu är att ta fram planer för hur vi kan bidra ytterligare. Att utgå från delmålen är en bra start, och dessutom en spännande och stimulerande uppgift som jag tror engagerar det stora flertalet, säger Lena Sammeli-Johansson.

Hållbarhetsmål där Sveaskog idag bidrar och har en uttalad strategi:

Mål 5: Jämställdhet
Vi strävar efter könsfördelningen 70 – 30 (%) och följer årligen upp hur vi ligger till. 

 

 

Mål 7: Hållbar energi
Vår skogsråvara bidrar såväl med biobränslesortimentet som beståndsdel i förnybar talldiesel och vi upplåter våra marker för en expansiv utbyggnad av vindkraft. 

 

 

Mål 8: Anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt
Vi har en stark entreprenörsstrategi med såväl tydliga krav på bl a arbetsförhållanden och anställningsvillkor hos våra entreprenörer som olika former av stöd för dem att utvecklas i sin verksamhet.

 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Under många år har vi haft starkt fokus på våra koldioxidutsläpp och upphandling av hög andel av förnybara bränslen i verksamheten. Vi följer årligen upp våra koldioxidutsläpp och har ett mål att minska utsläppen med 30% från 2010 till 2020. (Vi är snart framme vid 2020 men har en bit kvar till målet, vi ser nu över nya klimatmål.) I Svenska Skogsplantor byts alla gamla oljepannor ut mot pelletspannor.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Det här berör ju hela vår kärna, hur vi sköter våra skogar ansvarsfullt med hänsyn i det operativa och hur vi bedriver naturvårdsarbete. Vi har också påbörjat ett arbete för att ta fram ett indikatorsystem för att mäta och följa upp biologisk mångfald på våra marker – biologisk mångfald är ett fokusområde för oss nu.

Hållbarhetsmål där Sveaskogs verksamhet på ett tydligt sätt – direkt eller indirekt – bidrar och erbjuder lösningar:

Mål 9: Hållbara innovationer
Skogsråvaran är en fantastisk resurs med stora möjligheter att ersätta fossila material. Det pågår mycket innovationsarbete där vi är involverade. Hur GROT (grenar och toppar) och restprodukter från skogsindustrin kan användas för fiskfoder, förnybara drivmedel, biokomposit etc.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Att bygga hus i trä är klimatsmart, det binder kol och ersätter andra material som belastar miljön på olika sätt. Med nya metoder till exempel korslimmat trä, kan man bygga större och högre än tidigare. Partnerskap inom träbyggnation är ett potentiellt fokusområde för utveckling av en hållbar värdekedja.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Råvaran från skogen är genuint förnybar och har en given plats i en cirkulär bioekonomi. Sveaskogs analys av flerdimensionellt värdeskapande ger insikter om negativ och positiv påverkan från verksamheten, och utgör ett verktyg för ytterligare effektiviserad virkesproduktion med högre positiv påverkan och ökad klimatnytta.

 

 

 

För mer information