Brandövervakning från luften behövs redan i sommar

På onsdagen 6 februari lämnade Skogsbrandsutredningen över sitt betänkande om hur Sverige kan höja sin beredskap för att kunna förebygga och snabbt minimera skadorna av framtida bränder.
- Det är bra att det nu finns något för politikerna och oss i verksamheten att jobba vidare med, säger P-O Wedin, vd på Sveaskog.

Förra sommarens omfattande skogsbränder i bland annat Hälsingland och Dalarna dominerade den svenska nyhetsrapporteringen under andra halvan av juli och första halvan av augusti.

Skogsbrandsutredningens rapport på drygt 330 sidor, som publicerades onsdagen den 6 februari, slår fast att de övergripande räddningsinsatserna sköttes bra – med tanke på att branden inte orsakade några direkta dödsoffer eller orsakade skador på privatbostäder. Den materiella förödelsen för enskilda skogsägare fick dock många gånger katastrofala efterverkningar.   

För Sveaskogs del uppgick den sammanlagda brandskadade arealen till cirka 4 000 hektar, allvarligast var läget i nordvästra Hälsingland där stora sammanhängande arealer eldhärjades.

Brister i samordningen

Sveaskog bistod räddningstjänst med pumpar, slangar och transporter, men företagets samlade bedömning är att man från myndighetshåll hade kunnat använda sig av företagets expertis, tillgång till digitala kartor, utbredda lokalkännedom och tillgång till materiella resurser på ett bättre sätt.

Samtidigt slår utredningen fast att en rad misstag begicks. Bland annat att räddningsinsatserna dröjde och att en del räddningstjänster brast i sin samordning.

Bättre och tidigare samarbete behövs

- Framöver behövs klara och enkla kontaktvägar mellan oss i skogsnäringen och de kommunala räddningstjänsterna så att räddningstjänsten kan ta del av den geografiska informationen och kunskapen om terrängen som skogsägarna har. Resursförstärkningar gällande kapaciteten avseende material, personalförsörjning och brandbekämpning och övervakning från luften behövs redan 2019, säger P-O Wedin, vd på Sveaskog.

Skogsbrandsutredningen föreslår en rad åtgärder för att höja den svenska brandberedskapen framöver. Räddningstjänsten ska bli bättre på att tidigt sätta in kraftfulla resurser för att stoppa en brand.

Vidare föreslås bland annat att släckning av skogsbränder ska få större utrymme både inom räddningstjänst och i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) egna utbildningar.

Övervakning från luften ett måste

Vidare ska MSB se till att i god tid analysera behovet av, och se till att det finns avtal om, släckningsresurser från luften.

- Förmågan till övervakning från luften måste finnas överallt i landet när det är relevant för att tidigt upptäcka skogsbränder, säger P-O Wedin.

För mer information