Insats för fornminnen i Sveaskogs Ekopark Böda

Sveaskog kommer tillsammans med arkeologer från Länsstyrelsen i Kalmar att genomföra en restaurering av ett järnålderslandskap i Ekopark Böda på Öland.

- Vi ska frilägga mer av den gamla järnåldersstrukturen i landskapet. Ett maskinlag avverkar träd för att synliggöra fornlämningar och göra området mer tillgängligt för besökare, berättar Ellen Nordström, områdesansvarig på Sveaskog. 

Rosendals järnåldersby röjdes fram under skogsåtgärder i den täta skogen i Böda på 1980-talet. Byn består av 14 husgrunder samt ett omfattande system av stenhägnader med fägator och fållor. Inte långt från bebyggelsen ligger byns gravfält med stensättningar och rösen. Här bodde människor under närmare 300 år, från cirka 300 till 600 e.Kr. 

Rosendal utgör, tillsammans med flera liknande byar inom Ekopark Böda, ett unikt kulturlandskap från den yngre järnåldern som årligen besöks av ett stort antal turister. 

- Åtgärderna, som inleds i dagarna, har beslutats i samråd med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Formellt är det Länsstyrelsen som ansvarar för fornlämningarna, och arbetet sker i nära samarbete med deras arkeologer. Det är oerhört positivt att vi med gemensamma krafter åstadkommer en förbättring av det historiskt värdefulla landskapet, så att vi bevarar det för framtiden och ger ännu fler möjlighet att upptäcka det, säger Ellen Nordström och tillägger: 

- Åtgärderna utförs, som alltid i känsliga miljöer, med stor försiktighet eftersom vi inte vill riskera att skada fornlämningarna. 

De fällda träd som har ett större värde kommer att fraktas till en närliggande plats och få förmultna över tid. Därmed ger de ett värdefullt tillskott av död ved som är livsviktigt för många arter, däribland svartspetsad rödrock och barrpraktbagge som är vanligt förekommande i Ekopark Böda.  

För mer information: 

Ellen Nordström, områdesansvarig Sveaskog, tel: 076-104 23 04

Liselott Källström, antikvarie Länsstyrelsen Kalmar län, tel: 010-223 83 21