Historisk överenskommelse mellan jägare och skogsägare

För första gången har en jägarorganisation och skogsägare enats kring hur stora skador av klövvilt som är acceptabla i skogsbruket.

Det är en av jägarorganisationerna, Jägarnas Riksförbund, som nu kommit överens med svenskt skogsbruk, representerat av Sveaskog, Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna. Överenskommelsen innebär i korthet att alla klövviltstammar ska vara av god kvalitet och i balans med foderresurserna.

– Det är glädjande att vi nu är överens om vad som är tolerabel nivå för viltskador i skog. Det är en styrka att vi tillsammans med en jägarorganisation kan enas om mål för klövviltsförvaltningen och att det finns en vilja att ta långsiktigt ansvar för att lösa frågan, säger Ronny Löfstrand, viltspecialist på Sveaskog.

Målet är att minst 7 av 10 tallstammar ska vara oskadade av klövvilt när de uppnår 5 meters höjd.

I korta drag innebär överenskommelsen:

  • Att klövviltsstammarna ska vara av hög kvalitet och i balans med fodertillgången.
  • Rönn, asp, sälg och ek ska ges möjlighet att öka i antal som kan utvecklas till vuxna träd.
  • Fodermängden ska öka i flera områden genom framförallt föryngring av tall. 
  • Klövviltförvaltningen ska genomsyras av enkla regler och utgå från lokala förhållanden.

 

För mer information

Bild på Ronny Löfstrand

Ronny Löfstrand