Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård i ekoparkerna gynnar en variation av insekter

Multifunktionella skogar som gynnar naturvård, människor och skogsbruk kan vara framtidens skogslandskap. Det menar forskare på SLU, som analyserat insektsfaunan i Sveaskogs ekoparker inom ramen för forskningsprojektet Effekt 20. Ett första resultat visar att ekoparkerna fyller en viktig funktion för rödlistade skalbaggar.

I Sveaskogs 37 ekoparker har naturvårdssatsningar varit en naturlig del av arbetet, exempelvis genom naturvårdsbränningar och restaurering av lövskogar. Syftet med naturvårdsåtgärderna är att främja biologisk mångfald, vilket gör det viktigt att studera faunan i ekoparkerna.

Men att bedöma om aktiva naturvårdsinsatser ger effekt är tidskrävande. Dels tar det tid att avgöra hur mycket av förändringarna som är kopplade till speciella åtgärder respektive slumpmässiga händelser, dels är förändringar av skogslandskapets arter en mycket långsam process. Det krävs långsiktig forskning, något det historiskt sett varit ont om både i Sverige och internationellt.

Effekt 20 följer upp Sveaskogs naturvårdssatsningar

För att råda bot på det sjösatte Sveaskog 2009 projektet Effekt 20 med syfte att studera och analysera naturvårdssatsningarnas effekt på fågel- och insektsfaunan. Effekt 20 stäcker sig över 25 år, och har nyligen utvidgats genom tätt samarbete med forskare från SLU. Det långa tidsspannet ger en unik chans att följa naturens långsamma processer för att få svar på om naturvårdssatsningarna ger önskad effekt.

– I ekoparkerna satsar vi extra mycket på naturvård och vi tror att effekten är positiv. Projektet hjälper oss att på ett vetenskapligt sätt se resultat. Vi kan göra analyser av förändringarna i tid och rum, säger Malin Norderman, naturvårdsspecialist på Sveaskog.

Ekoparker är viktiga för insekternas biologiska mångfald

Nyligen presenterade forskarna resultatet av insektsinventeringen som gjordes 2010-2012 i Ekopark Hornsö i södra Sverige samt Ekopark Käringberget i norra Sverige. Närliggande referenslandskap valdes ut för att tydligare studera skillnader mellan ekoparker, med en stor andel naturvårdsskog, och mer vardagligt brukade produktionslandskap. Bland annat visar resultatet att ekoparkerna har en större artrikedom av rödlistade arter än referenslandskapen.

– I södra Sverige, där man historiskt brukat mer skog, kunde vi tydligt se ekoparkernas betydelse för insekter, speciellt rödlistade arter. Man kan säga att ekoparker skyddar arterna bättre än produktionsskogar gör, säger Anne-Maarit Hekkala, forskare på SLU som medverkat vid analysen av insektsinventeringen kopplat till Effekt 20.

Unika insektsarter i ekoparkerna och vikten av död ved

I Ekopark Hornsö påträffades fyra gånger så många skalbaggsindivider än i referenslandskapet. En del är unika i ekoparken och många är dessutom rödlistade arter, bland annat raggbock, hårig blombagge och orangefläckig brunbagge.

I norra Sverige är skillnaderna mellan ekopark och referenslandskap inte lika tydliga eftersom skogarna inte har lika lång historik av brukande. Men Anne-Maarit Hekkala säger att det också kan finnas en alternativ förklaring.

– När inventeringen gjordes var ekoparkerna relativt nya, vilket gjorde att artsamhällena inte hann utvecklas mycket innan insamlingen. Min hypotes är att ekoparkerna kommer att utveckla ett större värde för insekterna med tiden, och att även ekoparkerna i norr kommer att visa större skillnader mot referenslandskapet. Det kommer att märkas under forskningens hela period, säger hon.

En annan slutsats från rapporten är att stora volymer död ved är viktig för insekterna. I södra Sverige var det särskilt viktigt just på grund av skogsbrukshistorien. Enligt Anne-Maarit Hekkala var död ved lokalt viktigare i södra Sverige, och en möjlig förklaring skulle kunna vara att det finns mindre död ved där generellt, och att insekterna rört sig till just de delarna där det finns död ved, som i ekoparken.

Malin Norderman tycker att det mest intressanta bland analyserna är skillnaderna mellan ekoparkerna och deras respektive referenslandskap.

– Forskarna såg också att artsammansättningen ser olika ut i ekoparkerna och referenslandskapen, det vill säga att båda sidorna fyller olika funktioner för olika insekter. Det blir väldigt intressant att se vad forskarna upptäcker i nästa steg, säger hon.

Stort internationellt intresse för Effekt 20

Det unika med Effekt 20 är att det är ett storskaligt projekt och ger bra underlag för att forska kring flera frågor, något som väckt intresse internationellt.

– Det finns inga liknande lika långsiktiga och storskaliga forskningsprojekt, vad jag vet ens globalt. Jag har deltagit vid internationella konferenser där forskare världen över har velat ta del av våra studier, säger Anne-Maarit Hekkala.

Insektsinventeringen inom Effekt 20 fortsätter i fem olika ekoparker och deras referensområden. Hittills har forskarna upptäckt flera starkt hotade arter och även en art som är helt ny i Sverige, plattnosbaggen. Med nya data som samlas åren 2020-2022 ska forskarna bland annat försöka hitta svaret till frågor om hur olika naturvårdsåtgärder påverkar skalbaggar under längre tid.Biologisk mångfald

  • Den 22 maj varje år inträffar den Internationella dagen för biologisk mångfald – en så kallad FN-dag som har syftet att uppmärksamma och lyfta vikten och behovet av biologisk mångfald.
  • För Sveaskog har biologisk mångfald länge varit ett prioriterat område men under de kommande åren planerar vi att öka våra insatser och satsningar biodiversitet i hela skogslandskapet.

Sveaskogs långsiktiga inriktning

Sveaskog har tagit fram en ny långsiktig inriktning för att bidra till att nå de svenska mijömålen, Parisavtalet och EUs biodiversitetsmål. I Sveaskogs nya långsiktiga inriktning finns en rad åtgärder som direkt syftar till att öka den biologiska mångfalden i hela skogslandskapet:

Effekt 20

Effekt 20 kartlägger Sveaskogs arbete med att följa upp genomförda naturvårdsinsatser för att se om resultatet motsvarar förväntningarna.

Projektet bygger på insekts- och fågelinventeringar i utvalda ekoparker runt om i landet. Totalt genomförs fågelinventeringar i sex olika ekoparker (Rosfors, Käringberget, Hornslandet, Färna, Omberg och Hornsö) samt insektsinventeringar i fyra ekoparker (Käringberget, Hornslandet, Färna och Hornsö) med jämna intervaller.

Effekt 20 pågår i inledningsvis 25 år och introducerades 2009.

 

Det här är en text som publicerats i Sveaskogs digitala magasin Skogen på djupet. Tanken med Skogen på djupet är att berätta om skogsbruk och skogsrelaterade ämnen ur olika synvinklar. Perspektivet är ofta utifrån och in, jämfört med traditionell företags- och presskommunikation som primärt har perspektivet inifrån företaget och ut till allmänheten. Innehållet på Skogen på djupet har också syftet att bredda diskussionen om skog och skogsbruk och behöver inte alltid spegla Sveaskogs verksamhet, eller i alla delar sammanfalla med bolagets officiella åsikt.