Skogsbranschen fortsätter att gå samman med vilja att ändra normer

Under den nationella konferensen Forum Jämställdhet deltog Sveaskog tillsammans med forskare och SCA Skog i ett panelsamtal under rubriken: Från #metoo till handling i skogsbranschen. Samtalet handlade om vägarna framåt och branschens vilja att ändra normer för en mer inkluderande kultur. 

Panelen var eniga om att #metoo och #slutavverkat har lett till att skogsbolagen ökat takten i sitt arbete med normer och värderingar inom branschen.

Som exempel tog skogsbranschen, under hösten 2018, ett gemensamt initiativ för att tillsammans träffa elever på Skogshögskolor från Umeå i norr till Skinnskatteberg i söder.

-  En positiv effekt som uppropet har gett är att vi har börjat samarbeta i branschen på ett nytt sätt i den här frågan. Vi behöver naturligtvis arbeta med detta på varje företag för sig, men det är också en branschfråga. Vi behöver gå samman för att gemensamt säkerställa att vi kan erbjuda en trygg och bra arbetsmiljö både på utbildningarna och på företagen, säger Lisa Liljenstrand, HR-partner Sveaskog.

Representanter från respektive skogsbolag har under hösten träffats för att jobba för en annan kultur inom skogsbranschen. Med utgångspunkt från det öppna brevet ”Från hashtag till handling” har tempot och viljan att nå en förändring ökats. I brevet uppmanar brevskrivarna, förutom SLU, även skogsnäringen att ta krafttag mot den exkluderande machokulturen. En kultur som redan under studieåren fått en majoritet av studenterna att fundera på att överge den skogliga banan.

- Det blev en ögonöppnare för oss. Vi hade gjort en undersökning om hur de anställda upplevde jämställdheten i bolaget. Men #metoo tydliggjorde att vi behöver jobba med ännu större fokus gällande normer och värderingar. Det stod nu på svart och vitt framför oss, säger Lena Pettersson, verksamhetsutvecklare SCA. 

I en nationell undersökning som Novus har gjort, uppger 67 procent av männen och 72 procent av kvinnorna, att de tror på en positiv förändring i och med uppropen som gjorts. Tillsammans hoppas branschen på att kunna bidra till en fortsatt förändrad kultur. 

- Vi går från tystnad till öppenhet, för vi ser tydligt att tystnadskulturen börjar släppa. Alla behöver utbildning, från högsta ledning till medarbetare. För om vi inte vet vad vi ska se är risken stor att vi inte ser det, säger Lena Pettersson. 

- Det här är inget som går över av sig själv, det är inte en generationsfråga. Ju mer vi pratar om och lyfter de här frågorna, desto mindre blir utrymmet för diskriminering och trakasserier. Vi har ett pågående arbete och vi har kommit en bit på väg, men vi är långt ifrån färdiga, säger Lisa Liljenstrand.

Arbetsgivare i skogsföretagen har länge arbetat med frågor kring kränkande särbehandling, jämställdhet och mångfald och har nu förutom att fortsätta med interna utbildningar och samtal, i respektive skogsbolag, även gått samman får att jobba och lyfta fram de normer och värderingar som inte överensstämmer med den verklighet som branschen vill ha. Under Forum Jämställdhet var skogsbranschen en av många branscher som berättade om sitt arbete med jämställdhet.

För mer information