Från hantverk till ny teknik

Varje år sätts hundratals miljoner nya plantor i de svenska skogarna. En stor del av dessa har sitt ursprung i Svenska Skogsplantors fröplantager och plantskolor. ”Rätt planta på rätt plats, med plantering både vår och höst”, summerar Anton Sjödin, kundansvarig på Kilåmons plantskola i norra Ångermanland.

Vad som från början var ett renodlat hantverk är idag en högindustriell verksamhet där Sverige intar en framskjuten position med Svenska Skogsplantor (SSP) som en av de största aktörerna.

Efter vinterns andhämtning är nu verksamheten på väg in i sin mest intensiva period. Miljontals plantor ska ut i skogen och ner i jorden så snabbt som möjligt, när tjälen släppt och marken är fuktig.

Höstplantering allt vanligare

Men Anton Sjödin flaggar gärna för alternativet med höstplantering, som har blivit allt vanligare i framför allt norra Sverige där säsongen för plantering därmed blir längre.

Anton SJödin.jpgNär plantorna satts i jorden är de redo att börja växa redan från första vårdagen i stället för att ligga och vänta i en fryslåda. Plantan får helt enkelt en naturligare start på växtsäsongen. Anton Sjödin menar att höstplantering även sprider arbetet mer över året och rekommenderar gärna metoden på främst lerig och finkornig mark.

– Höstplantering ger plantorna en bra start, med god rottillväxt och snabb etablering, säger han. Men eftersom plantan då kommit längre i sin utveckling kräver det samtidigt en mer aktiv plantvård.

Robust plantmaterial

I Kilåmon, mellan Näsåker och Ramsele, produceras från egna fröplantager närmare 50 miljoner skogsplantor varav merparten utgörs av gran och tall. Men även sibirisk lärk, som klassas som ett inhemskt trädslag, produceras. Intresset för löv har också ökat i hela landet.

– Det har blivit allt viktigare med mångfald och större variation vid valet av trädslag i bestånden, säger Anton Sjödin.

Microplantor

Mycket arbete har lagts ner på att ta fram ett alltmer robust plantmaterial som är resistent mot sjukdomar och mindre känsligt för frost.

Den enskilt största produkten från Svenska Skogsplantor i norra och mellersta Sverige är så kallade täckrotsplantor, där rötterna täcks av en torvklump fylld med näring som ger trädet en bra start på sitt nya liv.

En stor del av alla plantor är också Conniflex-behandlade, med en beläggning av finkornig sand som limmats fast på plantan för att förhindra gnag av snytbaggen. När metoden lanserades var den det första skyddet mot skadedjuret som inte innehöll några bekämpningsmedel.

Nya metoder för plantering

Plantering med ett kväverikt och organiskt granulat som får plantan att växa snabbare genom att ta upp mer näring ökar också. En annan innovation är plantodling med mikroplantor i små krukor vilket ger fler plantor per kvadratmeter och minskade kostnader för uppvärmning.

Mycket mer återstår att göra. Anton Sjödin nämner till exempel förarlösa maskiner och en ökad automatisering med nya metoder för markberedning och plantering.

– Sveaskog har även digitala verktyg för att på egen skog veta exakt vilket trädslag som passar på en specifik plats, säger han. Nu vill vi gärna koppla ihop den kunskapen med det privata skogsbruket. Det skulle gynna både miljö och markägarens plånbok.

Fakta

  • Svenska Skogsplantor bildades 1994 och är Sveriges ledande leverantör av skogsfröer, skogsplantor och skogsföryngringar.
  • Kunderna utgörs av stora delar av skogsnäringen i Sverige, och även skogsägare i Finland och Norge.
  • Svenska Skogsplantor omsätter runt 400 MSEK och har fem plantskolor över hela Sverige.
  • Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog.

 

6 tips till skogsägaren

  1. Var inte snål. Tänk på vad som blir bäst om 70 - 80 år.
  2. Beställ plantor i god tid, gärna året innan planteringen ska göras, det ökar chansen att få de plantor man behöver.
  3. Plantera tillräckligt många plantor.
  4. Använd förädlat material som behandlats mot snytbagge.
  5. Välj den proveniens som ger bäst tillväxt vad gäller breddgrad och höjd över havet. Rätt proveniens ger ofta 10 – 25 procent bättre tillväxt jämfört med normalbeståndet.
  6. Plantornas överlevnad ökar med markberedning. Vänta inte för länge efter avslutad markberedning.